Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2886. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 9075.

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 90. in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba ureja način določanja plače, dodatke k plači, vrste povračil in nadomestil pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljajo obveznosti, prevzete v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami izven države v operacijah, misijah in v drugih oblikah odzivanja države na krize, pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, humanitarni pomoči, evakuaciji slovenskih državljanov in pri izvajanju drugih nalog med opravljanjem vojaške službe oziroma službe izven države (v nadaljnjem besedilu: pripadniki v operacijah kriznega odzivanja ali pripadniki v OKO).
(2) Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za civilne strokovnjake, ki so napoteni oziroma sodelujejo v mednarodnih operacijah ali misijah na obrambnem področju.
2. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za plače in druge prejemke po tej uredbi se zagotavljajo v proračunu ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Če zagotavlja sredstva ali del sredstev za plače in druge prejemke pripadnikom med opravljanjem vojaške službe izven države druga država ali mednarodna organizacija, se sredstva zagotavljajo tako, kot to določa mednarodna pogodba oziroma drug mednarodni akt s to državo ali mednarodno organizacijo.
II. PLAČE PRIPADNIKOV V OPERACIJAH KRIZNEGA ODZIVANJA
1. Splošno
3. člen
(opravljanje vojaške službe)
(1) Plača pripadnika v OKO je določena za povprečno mesečno delovno obveznost v skladu z Zakonom o obrambi 174 ur ne glede na dejansko razporeditev delovnega časa.
(2) Pripadniku v OKO se v času opravljanja vojaške službe izven države izplačujejo samo dodatki, povračila in nadomestila, ki so določena s to uredbo.
(3) Pripadnik v OKO v času, ko je napoten na opravljanje vojaške službe izven države, prejema plačo za opravljanje vojaške službe izven države (v nadaljnjem besedilu: plača za opravljanje vojaške službe izven države), razen v primerih, določenih s to uredbo, ko prejema plačo za delo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: plača v Republiki Sloveniji). Pripadnik v OKO je v času, ko je napoten na opravljanje vojaške službe izven države, upravičen tudi do zneska, ki ustreza višini akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, obračunanih od plače v Republiki Sloveniji.
4. člen
(plača v Republiki Sloveniji)
(1) Plača pripadnika v OKO za delo v Republiki Sloveniji je plača, ki jo je pripadnik prejemal pred napotitvijo na vojaško službo izven države. Pri določitvi višine plače se upoštevajo že dosežena napredovanja v plačnih razredih ter vsi dodatki, ki jih je prejemal. Plača v Republiki Sloveniji se spremeni, če pripadnik v OKO med napotitvijo na opravljanje vojaške službe izven države napreduje v višji plačni razred.
(2) Plača v Republiki Sloveniji služi kot podlaga za obračun:
– prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo pripadnika v času opravljanja vojaške službe izven države;
– nadomestila zaradi odsotnosti z dela, ko je pripadnik med vojaško službi izven države zaradi bolezni ali poškodbe napoten na zdravljenje v Republiko Slovenijo;
– denarnega nadomestila za brezposelnost;
– odpravnine ob upokojitvi in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
(3) Plača v Republiki Sloveniji se izplača:
– če se je moral pripadnik vrniti v domovino zaradi službenih razlogov ali evakuacije zaradi nevarnosti za življenje pripadnika oziroma zdravljenja, od prvega dneva dalje po vrnitvi v Republiko Slovenijo;
– zaradi začasne odstranitve z dela od dneva odstranitve dalje.
5. člen
(obdobje obračuna plače)
(1) Pripadniku v OKO se plača za opravljanje vojaške službe izven države obračuna za ves čas napotitve na opravljanje vojaške službe izven države v skladu z izdanim aktom poveljevanja, s katerim je bil pripadnik napoten izven države.
(2) Pripadniku v OKO se plača obračunava po tej uredbi tudi med koriščenjem posebnega dopusta, ki mu pripada v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne organizacije, v okviru katere pripadnik opravlja vojaško službo, oziroma kadar je to predvideno z odločitvijo o napotitvi pripadnika na opravljanje vojaške službe izven države.
6. člen
(plača za vojaško službo izven države)
(1) Plača pripadnika v OKO je sestavljena iz nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države in dodatkov.
(2) Osnova za izračun plače za opravljanje vojaške službe izven države je določena z nominalno osnovo za opravljanje vojaške službe izven države ter se obračunava in izplačuje za vsak dan napotitve na vojaško službo izven države tako, da se v skladu z Zakonom o obrambi plača povprečno obračuna za 174 ur mesečno.
(3) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v naslednji tabeli:
+-----------------------------+--------------------------------+
|      Nazivi      |Nominalna osnova za opravljanje |
|               | vojaške službe izven države za |
|               |  izračun plače (v eurih na  |
|               |       mesec)       |
|               |                |
|               |                |
|               |                |
|               |                |
|               |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|generalmajor         |       3.900       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|brigadir, VVU XV. razreda  |       3.700       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|polkovnik, VVU XIV. razreda |       3.500       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|podpolkovnik, višji štabni  |       3.400       |
|praporščak, VVU XIII. razreda|                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|major, štabni praporščak, VVU|       3.300       |
|XII. razreda         |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|stotnik, višji praporščak,  |       2.900       |
|VVU XI. razreda       |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|nadporočnik, praporščak, VVU |       2.600       |
|X. razreda          |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|poročnik, višji štabni    |       2.300       |
|vodnik, VVU IX. razreda   |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|štabni vodnik, NVU VIII.   |       2.100       |
|razreda           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|višji vodnik, NVU VII.    |       1.900       |
|razreda           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vodnik, NVU VI. razreda   |       1.800       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|naddesetnik, NVU V. razreda |       1.650       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|desetnik, NVU IV. razreda  |       1.600       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|poddesetnik, NVU III. razreda|       1.550       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vojak I, NVU II. razreda   |       1.500       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vojak II, NVU I. razreda   |       1.400       |
+-----------------------------+--------------------------------+
(4) Če pripadnik opravlja vojaško službo izven države manj kot 30 dni v mesecu, se plača obračunava za vsak dan napotitve, ko dejansko dela vključno s soboto, nedeljo in praznikom, ki je z zakonom določen kot dela prost dan in za drug z zakonom določen prosti dan. Plača pripadniku pripada le za dejanske dneve dela izven države, pri čemer ti dnevi ne vplivajo na opravljeno redno mesečno delo v državi.
(5) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v naslednji tabeli:
+---------------------------------------+---------------------+
|        Nazivi         | Nominalna osnova za |
|                    | opravljanje vojaške |
|                    | službe izven države |
|                    | za izračun plače (v |
|                    |  eurih na dan)  |
|                    |           |
|                    |           |
|                    |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|generalmajor              |         130|
+---------------------------------------+---------------------+
|brigadir, VVU XV. razreda       |         123|
+---------------------------------------+---------------------+
|polkovnik, VVU XIV. razreda      |         116|
+---------------------------------------+---------------------+
|podpolkovnik, višji štabni praporščak, |         113|
|VVU XIII. razreda           |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|major, štabni praporščak, VVU XII.   |         110|
|razreda                |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|stotnik, višji praporščak, VVU XI.   |          96|
|razreda                |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|nadporočnik, praporščak, VVU X.    |          86|
|razreda                |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|poročnik, višji štabni vodnik, VVU IX. |          76|
|razreda                |           |
+---------------------------------------+---------------------+
|štabni vodnik, NVU VIII. razreda    |          70|
+---------------------------------------+---------------------+
|višji vodnik, NVU VII. razreda     |          63|
+---------------------------------------+---------------------+
|vodnik, NVU VI. razreda        |          60|
+---------------------------------------+---------------------+
|naddesetnik, NVU V. razreda      |          55|
+---------------------------------------+---------------------+
|desetnik, NVU IV. razreda       |          53|
+---------------------------------------+---------------------+
|poddesetnik, NVU III. razreda     |          51|
+---------------------------------------+---------------------+
|vojak I, NVU II. razreda        |          50|
+---------------------------------------+---------------------+
|vojak II, NVU I. razreda        |          46|
+---------------------------------------+---------------------+
2. Dodatki za delo v tujini
7. člen
(vrste dodatkov med vojaško službo izven države)
(1) Pripadniku v OKO pripadajo med vojaško službo izven države naslednji dodatki:
– dodatek za nevarnost na območju delovanja;
– dodatek za nevarne naloge;
– dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja;
– položajni dodatek.
(2) Dodatki iz prejšnjega odstavka se obračunavajo in izplačujejo v skladu z drugim in četrtim odstavkom prejšnjega člena.
8. člen
(dodatek za nevarnost na območju delovanja)
(1) Na območju delovanja se določi dodatek za nevarnost in sicer:
1. v višini 500 eurov, če:
– prihaja do občasnih kršitev premirja,
– prihaja do občasnih oboroženih spopadov med sprtimi stranmi,
– prihaja do občasnih napadov na pripadnike mednarodnih organizacij,
– so prisotna neodkrita eksplozivna sredstva,
– so prisotne kriminalne, ekstremne ali teroristične skupine;
2. v višini 600 eurov, če:
– prihaja do pogostih incidentov,
– prihaja do pogostih oboroženih spopadov med sprtimi stranmi,
– prihaja do pogostih napadov na pripadnike mednarodnih organizacij,
– ekstremne ali teroristične skupine občasno izvajajo aktivnosti;
3. v višini 1.000 eurov, če:
– prihaja do ponavljajočih oboroženih spopadov med sprtimi stranmi,
– prihaja do ponavljajočih napadov na pripadnike mednarodnih organizacij,
– ekstremne ali teroristične skupine pogosto izvajajo aktivnosti;
4. v višini 1.200 eurov, če:
– prihaja do nepretrganih oboroženih spopadov med sprtimi stranmi,
– prihaja do neprestanih napadov na pripadnike mednarodnih organizacij,
– ekstremne ali teroristične skupine neprekinjeno izvajajo aktivnosti.
(2) Pri opravljanju vojaške službe izven države manj kot 30 dni v mesecu se višina dodatka za nevarnost na območju delovanja iz prejšnjega odstavka določi v primerih nevarnosti iz 1. točke v višini 16 eurov na dan, iz 2. točke v višini 20 eurov na dan, iz 3. točke v višini 33 eurov na dan in iz 4. točke prejšnjega odstavka v višini 40 eurov na dan.
(3) Dodatek za nevarnost iz prvega in prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma vsake tri mesece na predlog Generalštaba Slovenske vojske glede na oceno razmer na območju, na katerem pripadnik v OKO opravlja naloge.
9. člen
(dodatek za nevarne naloge)
(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:
1. v višini 500 eurov za izvajanje:
– načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti,
– kontrole prometa in oseb,
– varovanja objektov in oseb,
– spremljanja vojaških ter drugih konvojev;
2. v višini 750 eurov za izvajanje:
– iskanja in reševanja,
– preiskovanja območij in objektov;
3. v višini 1.000 eurov za izvajanje:
– nadzora množic,
– evakuacije državljanov Republike Slovenije iz nevarnih območij,
– zaščite, reševanja in pomoči;
4. v višini 1.500 eurov za izvajanje:
– razdvajanja sprtih strani in drugih oblik vsiljevanja miru,
– taktičnih premikov v območju bojevanja,
– bojnega iskanja in reševanja,
– protiterorističnega in specialnega delovanja,
– ofenzivnega in defenzivnega delovanja.
(2) Pri opravljanju vojaške službe izven države manj kot 30 dni v mesecu se višina dodatka za nevarne naloge iz prejšnjega odstavka določi pri izvajanju nalog iz 1. točke v višini 16 eurov na dan, iz 2. točke v višini 25 eurov na dan, iz 3. točke v višini 33 eurov na dan in v primerih nevarnosti iz 4. točke prejšnjega odstavka v višini 50 eurov na dan.
(3) Dodatek za izvajanje nevarnih nalog iz prvega odstavka tega člena se določi na podlagi sprejete odločitve o napotitvi v OKO v skladu z mandatom in načrtom OKO.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek določi minister na predlog Generalštaba Slovenske vojske višino dodatka za nevarne naloge glede na spremenjene okoliščine, ki so nastale med izvajanjem OKO.
(5) Minister praviloma na predlog Generalštaba Slovenske vojske določi višino dodatka za nevarne vojaške naloge, naloge zaščite, reševanja in pomoči ter druge naloge, ki niso določene v prvem odstavku tega člena.
10. člen
(dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja)
(1) Dodatek v višini 300 eurov se določi, če pripadnik biva ali deluje na območju, kjer so:
– ekstremno visoke ali nizke temperature,
– izredno slabe higienske razmere.
(2) Dodatek za posebne pogoje v višini 300 eurov se določi, če pripadnik biva ali deluje na območju, kjer:
– so prisotne zdravju škodljive in strupene snovi,
– je visoka onesnaženost okolja,
– so prisotne radiološke, biološke in kemične snovi,
– je prisotna izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam.
(3) Dodatka iz prvega in prejšnjega odstavka se ne izključujeta.
(4) Pri opravljanju službe izven države manj kot 30 dni v mesecu se dodatka iz prvega in drugega odstavka tega člena določita v višini 10 eurov na dan.
(5) Območja s posebnimi pogoji za bivanje in delovanje pripadnikov v OKO določi minister praviloma na predlog Generalštaba Slovenske vojske.
11. člen
(položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek v OKO znaša:
– 500 eurov za poveljnike voda, njemu enake ali višje enote ter načelnike odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote;
– 300 eurov za enotovne podčastnike voda, njemu enake ali višje enote, sektorske podčastnike, namestnike poveljnika čete, njemu enake ali višje enote ter namestnike načelnika odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote.
(2) Če opravlja pripadnik vojaško službo izven države manj kot 30 dni v mesecu, se položajni dodatek iz prve alinee prejšnjega odstavka določi v višini 16 eurov na dan, iz druge alinee pa v višini 10 eurov na dan.
3. Povračila in nadomestila
12. člen
(vrste povračil in nadomestil med vojaško službo v drugi državi)
Pripadniku v OKO pripada:
– dnevnica,
– nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana,
– dodatno nezgodno zavarovanje,
– povračilo potnih stroškov za izrabo dopusta v Republiki Sloveniji,
– organizacija in pokritje stroškov prevoza posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo.
13. člen
(dnevnica)
Pripadnik v OKO je upravičen do izplačila dnevnice, če občasno opravlja operativne naloge izven države, v katero je napoten na opravljanje v OKO. Dnevnica se določi po merilih, kot jih določa predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja službena potovanja v tujino.
14. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana)
Pripadniku v OKO pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana v višini, ki je določena s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu v Republiki Sloveniji. Osnova za nadomestilo je plača za delo v OKO, dokler se pripadnik ne vrne v Republiko Slovenijo.
15. člen
(dodatno nezgodno zavarovanje)
Pripadnik mora biti v breme ministrstva ves čas opravljanja nalog v OKO posebej zavarovan v skladu z obrambnimi predpisi za primer nesreče pri delu, katere posledica je začasna izguba delovne zmožnosti, oziroma za primer nesreče, katere posledica je smrt, invalidnost, trajna ali začasna nezmožnost za delo in ki se je zgodila v času, ko ne opravlja vojaške službe, razen če je bila nesreča povzročena naklepoma, zaradi velike malomarnosti ali zaradi uživanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.
16. člen
(povračilo potnih stroškov za izrabo dopusta v Republiki Sloveniji)
Pripadnik v OKO ima pravico do posebnega dopusta v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne organizacije, v okviru katere opravlja vojaško službo, oziroma če je to predvideno z odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške službe izven države. Če razmere, v katerih se opravlja vojaška služba, to dopuščajo in če je predvideno z odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške službe izven države, ima pripadnik pravico do organiziranega brezplačnega obiska doma praviloma enkrat v treh mesecih v breme ministrstva. V kolikor prevoz ni organiziran, se povrnejo pripadniku stroški najugodnejšega letalskega ali drugega prevoza v ekonomskem razredu.
17. člen
(organizacija prevoza posmrtnih ostankov pripadnika)
Plačilo in organizacijo prevoza umrlega pripadnika v OKO iz druge države v kraj pogreba izvede Generalštab Slovenske vojske.
18. člen
(premestljivost)
(1) Pripadniku Slovenske vojske, ki opravlja naloge v skupnih poveljstvih in enotah mednarodnih organizacij ter drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij in je razporejen na dolžnost, za katero je predvidena napotitev v OKO, se z dnem napotitve v OKO začnejo izplačevati plača ter povračila in nadomestila v skladu s to uredbo.
(2) Pripadnik iz prejšnjega odstavka med napotitvijo v OKO obdrži tudi dodatke ter pravico do povračil in nadomestil po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, če njegovi ožji družinski člani ostanejo v kraju, kjer je opravljal delo pred napotitvijo v OKO:
– dodatek za nezaposlenega partnerja;
– dodatek za nepreskrbljene otroke;
– povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo;
– povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine;
– povračilo stroškov za nastanitev;
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja;
– povračilo stroškov, nastalih ob smrti ožjega družinskega člana, ki je z njim bival v tujini.
(3) Pripadnik iz prvega odstavka tega člena obdrži pravico do povračila stroškov za nastanitev, če med napotitvijo v OKO zadrži v najemu stanovanje, čeprav nima ožjih družinskih članov v kraju, kjer je opravljal delo pred napotitvijo.
(4) Za ožje družinske člane pripadnika po tem členu se štejejo ožji družinski člani, določeni z Zakonom o službi v Slovenski vojski, ki so upravičeni do celostne skrbi.
III. AKONTACIJA PLAČE
19. člen
(akontacija plače)
(1) Pripadniku v OKO pripada pravica do akontacije plače v protivrednosti 400 eurov, ki se poračuna pri prvi polni obračunani plači.
(2) Pripadniku v OKO iz prejšnjega odstavka, ki je bil zaradi disciplinskega ukrepa razporejen na delo v Republiko Slovenijo ali mu je iz istega razloga prenehalo delovno razmerje, je dolžan akontacijo plače vrniti v enkratnem znesku v 30 dneh po prenehanju opravljanja vojaške službe izven države oziroma prenehanju delovnega razmerja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(izplačevanje višjega zneska)
Pripadniku v OKO, ki je bil napoten na opravljanje vojaške službe izven države pred uveljavitvijo te uredbe in ki bi v skladu s to uredbo prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, določene po predpisih, ki so se uporabljali do začetka uveljavitve in uporabe te uredbe, se mu do izenačitve obeh zneskov izplačuje višji znesek plače.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati za pripadnike v OKO Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 58/03 in 71/04).
22. člen
(začetek veljavnosti in uporaba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Št. 00718-7/2008/7
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-1911-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost