Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2927. Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III, stran 9180.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. junija 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Damber III (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelala Projekt d.d. Nova Gorica, pod številko 7555, v novembru 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, podrobneje določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
3. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je pripravljen na podlagi OPPN Damber III. Predmet OPPN je izgradnja stanovanjskih objektov s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in potrebnimi omrežji, objekti in napravami komunalne infrastrukture.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega:
– površine trajnih ureditev (objekte ceste, parkirna mesta, kontejnerska mesta);
– površine ob objektih;
– komunalno infrastrukturo na območju in izven ureditve.
(3) Izven meje OPPN so:
– dovozna cesta na južni strani s priključkom na ulico Vinka Vodopivca;
– priključek fekalne kanalizacije na Damber II;
– priključek z rekonstrukcijo vodovoda v cesti Pod Škabrijelom.
(4) Glede na to, da za predmetno investicijo še ni izdelana projektna dokumentacija, podlage za izdelavo predračuna predstavljajo projektantske ocene, ki jih je izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica.
4. člen
(skupni stroški komunalnega opremljanja)
Skupni stroški komunalnega opremljanja zajemajo vse stroške, ki so predmet investicije, in sicer:
– stroške izgradnje posamezne komunalne infrastrukture;
– stroške izdelave OPPN in programa komunalnega opremljanja;
– stroške investicijske in projektne dokumentacije;
– stroške odkupov zemljišč za javne površine;
– stroške priprave zemljišč za gradnjo;
– stroške gradnje komunalne infrastrukture;
– stroške strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne infrastrukture.
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura)
(1) Program opremljanja obravnava komunalno infrastrukturo območja OPPN, to so objekti oziroma omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko z OPPN predvidene prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po predpisih o varstvu okolja,
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne površine.
(2) Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne infrastrukture območja OPPN in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov. V programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko, elektroenergetsko infrastrukturo in oskrbo s plinom, ki ne spadajo v lokalno komunalno infrastrukturo, vendar so predvidene z OPPN.
(3) V programu opremljanja je predvidena izgradnja oziroma prenova naslednje gospodarske javne infrastrukture:
– izgradnja cestnega omrežja;
– izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja;
– izgradnja omrežja fekalne in meteorne kanalizacije;
– izgradnja elektroenergetskega omrežja;
– izgradnja omrežja javne razsvetljave;
– izgradnja telekomunikacijskega omrežja;
– ureditev mest za zbiranje in odvoz odpadkov;
– krajinske ureditve na območju OPPN;
– izgradnja lokalnega plinovodnega omrežja.
6. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma določa območje njene uporabe. Meja obračunskega območja ustreza meji območja OPPN in je prikazana v grafični prilogi programa. Vsota površin gradbenih parcel in neto tlorisne površine za obračunsko območje komunalne infrastrukture, za katero se obračuna komunalni prispevek, so prikazane v tabeli 12 v poglavju 4.1 programa.
7. člen
(skupni stroški investicije)
(1) Skupni stroški investicije zajemajo vse stroške, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zgradi komunalna infrastruktura. Skupni stroški so skladno z določili Uredbe v programu prikazani po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet investicije na obračunskem območju.
(2) V prikazu skupnih stroškov komunalne infrastrukture je prikazana tudi gradnja tiste gospodarske javne infrastrukture, ki ne sodi v komunalno infrastrukturo, kot jo določa Uredba in se zanjo komunalni prispevek ne odmerja, vendar pa je predvidena z OPPN in je od nje odvisna izvedba opremljanja zemljišč za gradnjo.
(3) Kot skupni stroški investicije so tako upoštevani:
– stroški izgradnje komunalne opreme;
– stroški izdelave OPPN in programa opremljanja;
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
– stroški gradbenega inženiringa in nadzora;
– stroški pridobitve nepremičnin.
8. člen
(obračunski stroški investicije)
(1) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(2) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani v tabeli 18, v poglavju 4.2 programa opremljanja.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko KaTV in plinsko infrastrukturo, za kar se komunalni prispevek ne odmerja, niso breme proračuna občine.
10. člen
(terminski plan)
Obvezni del finančnega dela programa opremljanja je tudi dinamika zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede na časovno organizacijo izvajanja del. Za izvedbo investicije bo Mestna občina Nova Gorica sklenila z investitorjem urbanistično pogodbo, ki bo natančno opredelila medsebojna razmerja. Dinamika poteka aktivnosti je podana v prilogi programa opremljanja.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Program opremljanja v točki 4.5.1 določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objektov pri izračunu komunalnega prispevka Dp : Dt = 0,5 : 0,5.
(2) V točki 4.5.2 program opremljanja določa, da je faktor dejavnosti na območju OPPN, ker gre za enotno stanovanjsko gradnjo, K(dejavnost) = 1.
12. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški opremljanja po obračunskih območjih ter preračun na enoto gradbene parcele (Cp(ij)) in na enoto neto tlorisne površine objektov (Ct(ij)) so prikazani v tabeli 20, v poglavju 4.4 programa opremljanja.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cp(ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
14. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke 4.5.6 programa opremljanja, in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).
15. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da investitor sam financira izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. Mestna občina Nova Gorica bo z investitorjem sklenila urbanistično pogodbo, s katero bo uredila interese obeh subjektov.
16. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in opravljenem obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju OPPN ter po izgradnji vseh objektov na območju se opravi poračun komunalnega prispevka, v katerem se določijo morebitne dodatne finančne obveznosti občine ali zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je sestavni del spisa OPPN Damber III in je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
18. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o prostorskem načrtovanju, v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-1/2003
Nova Gorica, dne 19. junija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost