Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana, stran 9192.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana (Uradni list RS, št. 55/99) se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev glasbene šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu staršev je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Predstavnike delavcev imenujejo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole ob njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje volilno komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.«
2. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole na podlagi javnega razpisa.
Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Če organi iz drugega odstavka tega člena, ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja, svet šole posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
V skladu s 1. členom tega odloka se oblikuje nov svet šole.
Člani sveta šole morajo biti imenovani oziroma izvoljeni najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka, prva seja novega sveta pa mora biti sklicana najpozneje v enem mesecu od izvolitve oziroma imenovanja vseh članov.
Do konstituiranja novega sveta šole opravlja njegove naloge sedanji svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Sedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-10
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost