Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6025/08 , Stran 2436
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Predmet prodaje je kmetija Žirovski vrh 57, Žiri, ki jo sestavljajo nepremičnine kmečka hiša, gospodarsko poslopje in kozolec toplar s stavbnim zemljiščem ter kmetijska in gozdna zemljišča v skupni izmeri 268.447 m2. Nepremičnina je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 37, k.o. Žirovski vrh. Stavbno zemljišče, del parcele 1106 in parcela 26S, meri 1.684 m2, od tega je 184 m2 stavbišč. Kmečka hiša ima koristno površino 70,20 m2, gospodarsko poslopje 92,80 m2 in kozolec toplar 54 m2. Hiša in gospodarsko poslopje sta bila zgrajena okrog leta 1870 in sta dotrajana. Kmetijska zemljišča predstavljajo parcele štev. 1105, 1106-del, 1108 in 1120, vse k.o. Žirovski vrh v skupni izmeri 56.024 m2, od tega po vrsti rabe 4.000 m2 njive, 45.557 m2 travniki in 6.467 m2 pašniki. Gozd predstavljajo parcele 1103, 1106 – del, 1107, 1110/1, 1118, 1119 in 1123, vse k.o. Žirovski vrh v skupni izmeri 210.739 m2. Kmetija leži na pobočju Žirovskega vrha in je ca. 2,5 km oddaljena od centra Žirov. Lega je sončna, saj je večina njenih površin eksponiranih proti jugozahodu. Opredelitev namembnosti v strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri daje na območju kmetije možnosti razvijanja turistično gostinske dejavnosti z rekreacijo in športom. Kmetija se prodaja v celoti v enem delu. Izhodiščna prodajna vrednost je 243.190 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe: 1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo osebnega dokumenta. 2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko računa in ime banke). 3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine. 4. Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudbe plačati varščino v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št. 01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana v kupnino. 5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico do vračila varščine. 6. Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank. 7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje. 8. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. III. Rok in naslov za vložitev ponudb Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za odkup kmetije Žirovski vrh 57 – ne odpiraj!«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 14. 7. 2008 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 2008 ob 13. uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje in bo javno. IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16, e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča. V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od izteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost