Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2918. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008, stran 9158.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 17. redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Mozirje se menja v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.      SKUPAJ PRIHODKI            4.937.481
       (70+71+72+73+74+78)
II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    4.841.092
III.     PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
       PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
       (Skupaj prihodki minus skupaj      96.389
       odhodki)
III/1.    PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
       (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
       (Skupaj prihodki brez prihodkov od   176.322
       obresti minus skupaj odhodki brez
       plačil obresti)
III/2.    TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
       (70 + 71) – (40 + 41)
       (Tekoči prihodki minus tekoči      467.963
       odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.      RAČUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       0
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
       (750+751+752)
75      PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN       0
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0
       KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        0
       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
       – V.)
------------------------------------------------------------
C.      RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.     ZADOLŽEVANJE (500+501)            0
VIII.    ODPLAČILA DOLGA (550+551)        86.108
IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       10.281
       RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.      NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     –86.108
XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     –96.389
XII.     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN    10.000
       31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-0004/2008
Mozirje, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost