Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Št 478-20/2008 Ob-6045/08 , Stran 2438
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. Objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc. št. 79.S – stavbišče v izmeri 4 60 m2, pašnik v izmeri 2 12 m2 in njiva v izmeri 1 82 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 418, k.o. Črneča vas, 2. nepremičnina parc. št. 1459/2 – travnik v izmeri 8 00 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2345, k.o. Kostanjevica, 3. nepremičnina parc. št. 1459/2 – travnik v izmeri 7 80 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2345, k.o. Kostanjevica, 4. nepremičnina parc. št. 823/8 – njiva v izmeri 6 118 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica, 5. nepremičnina parc. št. 823/11 – njiva v izmeri 7 05 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica, 6. nepremičnina parc. št. 823/12– njiva v izmeri 3 391 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2412, k.o. Kostanjevica. Predmet prodaje pod zaporedno številko 1 ni zaseden z najemnikom. Predmeti prodaje so zemljiškoknjižno v lasti Občine Krško in dejansko v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 7. 2008 z začetkom ob 12. uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 znaša izklicna cena 55.000,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 znaša izklicna cena 20.000,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 znaša izklicna cena 19.500,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 znaša izklicna cena 214.130,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 znaša izklicna cena 24.675,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 znaša izklicna cena 118.685,00 EUR. Znesek višanja: najnižji znesek višanja za posamičen predmet prodaje na javni dražbi je 450,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji: – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 07/498-72-75, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Stanislavu Rostoharju, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost