Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 9122.

Na podlagi 2.a, 30., 33. in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US, in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07 in 55/07), se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(vzorec obrazca za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji)
Vzorec obrazca za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji je v Prilogi 10 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.«.
2. člen
V Prilogi 2 ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU EUL se v ŠIFRANTU VALUT S-10_(22):
– črtata vrstici:
+-------------------+--------------------+---------------------+
|»CYP        |ciprski funt    |Ciper        |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|MTL        |malteška lira    |Malta«;       |
+-------------------+--------------------+---------------------+
– v vrstici s šifro »EUR« v tretjem stolpcu doda besedilo », Ciper, Malta«;
– besedilo v vrstici s šifro »GHC« spremeni tako, da se glasi:
+--------------------+-------------------+---------------------+
|»GHS        |ganski cedi    |Gana«;        |
+--------------------+-------------------+---------------------+
– besedilo v vrstici s šifro »VEB« spremeni tako, da se glasi:
+-------------------+--------------------+---------------------+
|»VEF        |bolivar fuerte   |Venezuela«.     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
V nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)) se:
– vrstica s šifro 3D051 spremeni tako, da se glasi:
+--------------------+-------------------+---------------------+
|»3D051       |obračun DDV po   |člen ZDDV/točka iz  |
|          |nižji stopnji v  |priloge I«;     |
|          |skladu z Zakonom o |           |
|          |DDV        |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
– v 1. opombi se črta besedilo:
»člen ZDDV/točka:       številko člena Zakona o DDV /
               številko točke, na kateri
               temelji oprostitev ali uporaba
               znižane stopnje DDV;
člen ZDMV/točka:       številko člena Zakona o davku
               na motorna vozila / številko
               točke, na kateri temelji
               oprostitev;«
in se nadomesti z besedilom:
»člen ZDDV/točka:       številko člena Zakona o DDV /
               številko točke, na kateri
               temelji oprostitev DDV;
člen ZDDV/točka iz priloge I: številko člena Zakona o DDV /
               številko točke iz priloge I,
               na kateri temelji uporaba
               znižane stopnje DDV;
člen ZDMV/točka:       številko člena Zakona o davku
               na motorna vozila / številko
               točke (če obstaja), na kateri
               temelji oprostitev;«.
V nacionalnem šifrantu listin, potrdil in dovoljenj (NS-32_(44-2)) se:
– vrstici s šiframa 3O26 in 3O30 spremenita tako, da se glasita:
+-----------------+-------------------+------------------------+
|»3O26      |kopija EUL     |referenčna oznaka    |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|3O30       |kopija umaknjene  |referenčna oznaka«   |
|         |EUL po končanem  |            |
|         |postopku      |            |
+-----------------+-------------------+------------------------+
– v 1. opombi briše besedilo:
»car.org./šifra/št./LLLL:  šifro carinskega organa / šifro
              iz šifranta polja (1/1) /
              identifikacijsko številko
              deklaracije / leto«
in se nadomesti z
besedilom:
»referenčna oznaka:     šifro carinskega organa/šifro iz
              šifranta polja (1/1) /
              identifikacijsko številko
              deklaracije/leto
              ali
              MRN oznako deklaracije«.
V nacionalnem šifrantu vrst dajatev (NS-34_(47)) se za vrstico s šifro 290 doda nova vrstica s šifro, ki se glasi:
+----------------------------------------+--------------------+
|»okoljska dajatev za onesnaževanje   |430«.        |
|okolja zaradi uporabe hlapnih organskih |          |
|spojin                 |          |
+----------------------------------------+--------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-900/2006/35
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-1611-0007
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost