Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2939. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« – jugovzhodni del v Sežani, stran 9196.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežana dne 19. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« – jugovzhodni del v Sežani
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Razlogi za pripravo sprememb
Občina Sežana je prejela pobudo investitorja za spremembo obstoječega zazidalnega načrta za območje ZS34 in PS25 – »Ograde« v Sežani (v nadaljevanju: ZN), in sicer za jugovzhodni del nepozidanega območja v okvirni velikosti 5,9 ha.
Na območju ZN velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS34 in PS25 –»Ograde« v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98). Slednji je bil sprejet na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995 (Uradni list RS, št. 54/95). V letu 2004 je občina sprejela kot sestavino planskih aktov Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04), ki je podal nove razvojne usmeritve za območje mesta. Obravnavana planska enota ZS34 in PS25 –»Ograde« se je preoblikovala v sledeča območja urejanja: S-15, R-05, M-62 in S-55, vsa z nazivom Ograde, z različnimi načini urejanja. Območje, ki je predmet pobude, se v celoti nahaja v območju urejanja S-55 – Ograde, ki je po namenski rabi opredeljeno za stanovanja. Iz usmeritev za stanovanjsko gradnjo je z urbanistično zasnovo predpisana maksimalna gostota 80 preb./ha.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1 ter v Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04), ki je dopolnil Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990 v letu 1995, 1996 ter 2002 (Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02 – popr.). Spremembe in dopolnitve morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Ocena stanja
Za predmetno ureditev v jugovzhodnem delu ZN je investitor predložil idejno zasnovo stanovanjske soseske, ki je obstoječa ureditev na območju veljavnega ZN ne omogoča.
Obstoječe
Zazidalno območje ZS34 in PS25 – »Ograde« predstavlja projekt naselja enodružinskih stanovanjskih objektov. Naselje hiš (prostostoječih, vrstnih in atrijskih) leži na pobočjih glavne napajalne ceste okrog predvidenega oskrbovalnega in rekreacijskega centra in prostih javnih površin.
Spremembe
Urediti je potrebno novo zasnovo ureditve jugovzhodnega dela obstoječega ZN. Zasnova prometne ureditve je nespremenjena, s spremembami se ne posega v območja urejanja namenjena mešani in rekreacijski namenski rabi.
Sprememba ZN je v načinu pozidave omenjenega področja iz enodružinskih stanovanjskih objektov na posamezni predvideni parceli. V programski skici je jugovzhodni del ZN razdeljen na tri območja z različno zazidavo:
Območje A – terasaste (»kraške«) hiše
V območju »A«, ki leži na severovzhodnem delu soseske, med cestama »1«in »2« so štirje sklopi oziroma kareji terasastih hiš, nad cesto »1« pa še dve samostojni (kraški) hiši. Območje »A« obsega 16.380 m2.
V območju »A« je skupaj 73 stanovanjskih enot.
Območje B – vrstne hiše
Drugo območje, ki se nahaja v sredini med cestama »3« in »2«, je namenjeno vrstnim hišam. Območje B obsega cca 20.200 m2.
Predvidena sta dva niza vrstnih hiš – spodnji niz 23-ih objektov z dostopom s spodnje ceste »3« in zgornji niz 27-ih objektov z dostopom z zgornje ceste »2« (skupno 50 vrstnih hiš).
Območje C – nadstandardne stanovanjske enote – vile
Tretje območje, ki se nahaja na jugozahodu soseske, pod cesto »3«, je namenjeno enodružinskim hišam nadstandardnega tipa – vilam. Območje C obsega cca 22.380 m2, ter predvideva 9 objektov.
Skupno je v soseski predvidenih 132 stanovanjskih enot.
V skladu z novo zasnovo ureditve tega območja je potrebno predvideti možnost drugačne parcelacije ter ureditve prometne in komunalne infrastrukture (za priključke na posamezno parcelo). Zasnova prometne ureditve za celotno območje ZN je nespremenjena.
S tem sklepom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN.
2. nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje.
3. organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN.
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN.
5. način financiranja za izvedbo sprememb in dopolnitev ZN.
Spremembe in dopolnitve ZN bodo podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. člen
(območje predvidenih sprememb in dopolnitev ZN)
Območje s predvideno stanovanjsko sosesko meji:
– na severu in vzhodu s strnjeno stanovanjsko pozidavo,
– na severozahodu z nepozidanim zemljiščem – parcelo št. 2212/664 k.o. Sežana,
– na jugozahodu meji z nepozidanima parcelama št. 2212/245 in 2212/233 (obe k.o. Sežana),
– na jugovzhodu pa s prav tako nepozidano parcelo št. 2212/246, k.o. Sežana.
Predvidene spremembe se nanašajo na parcele št. 2212/254, 2212/256 (delno), 2212/257 (delno), 2212/285, 2212/536, 2212/544, 2212/551 (delno), 2212/612 (delno), 2212/659 (delno), 2212/663, 2212/664 (delno), 2212/666 (delno), 2212/667, 2212/668, 2212/669, 2212/670 (delno), 2212/685, 2212/686, 2212/689, 2212/690, 2212/691, 2212/692, 2212/693, 2212/694, 2212/696 (delno), 2404/1 (delno), 2408/1, 2408/2 (delno), 2408/3 (delno), 2409/1, 2409/2, 2409/3, 2409/4, 2410/5, vse k.o. Sežana (št. k.o. 2455).
Kolikor se tekom postopka ugotovi, da so potrebna za izvedbo infrastrukture zemljišča, ki niso navedena, se le ta vključijo v območje ureditve.
Številke parcel so povzete po stanju katastrskega načrta GURS na dan 22. 4. 2008, ter odstopajo od stanja parcel v veljavnem ZN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovno rešitev izdela izvajalec sprememb in dopolnitev ZN, izbran s strani pobudnika ter mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca. Izvajalec poleg potrebnih strokovnih podlag upošteva smernice nosilcev urejanja in usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
Geodetski posnetek zagotovi investitor, ostale geodetske podlage si izvajalec pridobi pri pristojni GURS.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN:
– Objava sklepa v Uradnem listu RS,
– Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – izvajalec,
– Občina posreduje MOP-u obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev ZN o potrebnosti izvedbe CPVO,
– Izvajalec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 dni od prejema vloge,
– izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN te ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu smernic,
– občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu,
– izvajalec na podlagi stališča pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN – 10 dni po sprejemu stališča,
– občina posreduje predlog nosilcem urejanja v pridobitev mnenj, rok za mnenja 30 dni,
– po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb in dopolnitev ZN, izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN – 10 dni po pridobitvi mnenj,
– župan predloži usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v obravnavo in sprejem, Občinskemu svetu Občine Sežana (odlok, obrazložitve, grafični del), ki sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom,
– pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih – 7 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Sežana,
– odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave prostorskega akta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
– Kraški vodovod Sežana,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Petrol plin Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Občina Sežana, za področje občinskih cest,
– Zavod za gozdove Slovenija, Območna enota Sežana.
Kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le ta pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo nosilca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev ZN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
V postopku se ministrstvo, pristojno za varstvo okolja obvesti o nameri izvedbe sprememb in dopolnitev prostorskega akta, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.
6. člen
(financiranje)
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN potrebna sredstva zagotovijo pobudniki sprememb in dopolnitev ZN. Za organizacijske in druge morebitne stroške pri pripravi so zagotovljena sredstva v proračunu Občine Sežana za leto 2008. Nosilec aktivnosti priprave dokumenta je pobudnik, občina vodi ter koordinira postopek priprave in sprejema akta.
7. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-4/2008
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost