Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6072/08 , Stran 2438
I. Predmet javne dražbe so kabelski vodi, ki se nahajajo na območju Občine Dobrovnik, in sicer v k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovci in k.o. Žitkovci po izklicni ceni 300.000,00 EUR. Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Občine Dobrovnik št. 01356-0100013598, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo kabelski vod«, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 2.000 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Občine Dobrovnik. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 8. Uspešni dražitelj, kupec je dolžan z nadaljevanjem gradnje preostale potrebne infrastrukture v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem, tako da bo omogočena uporaba vsem občanom Občine Dobrovnik. 9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 10. Občina Dobrovnik lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 11. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. 7. 2008, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Občini Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, 1. nadstropje, ali po tel. 02/577-68-80.

AAA Zlata odličnost