Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2902. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Bled, stran 9137.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB, 84/06) je župan Občine Bled sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Ugotovitveni sklep se nanaša na nadaljevanje postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Bled, ki jih je ZUreP-1 opredeljeval kot Strategijo prostorskega razvoja Občine Bled (v nadaljevanju: SPRO) in prostorski red občine (v nadaljevanju: PRO), po določbah novega ZPNačrt pa je to Občinski prostorski načrt Občine Bled (v nadaljevanju: OPN).
1. Občina Bled je pristopila k izdelavi SPRO v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZUreP-1. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
1.1 Dne 14. 4. 2005 je bila izvedena 1. prostorska konferenca z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Predstavljen je bil osnutek programa priprave za SPRO in PRO. Pridobilo se je ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.
1.2. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 354-09-277/2005 z dne 2. 8. 2005 odločilo, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO Bled treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
1.3. Z upoštevanjem vseh relevantnih predlogov in dopolnitev, podanih na 1. prostorski konferenci in v skladu z zahtevo po izvedbi CPVO, je župan Občine Bled dne 3. 11. 2005 sprejel program priprave. Program priprave je določil namen, cilje ter vsebino SPRO in PRO, pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskih aktov ter obveznosti s financiranjem prostorskih aktov. Program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/05.
1.4. Občina Bled je pozvala občane in podjetja, da posredujejo svoje pobude za spremembo obstoječih prostorskih aktov. Rok je bil podaljšan do 14. 3. 2008. Končno število pobud je 462.
1.5. Občina Bled je zaprosila nosilce urejanja prostora, navedene v programu priprave, da v roku 30 dni posredujejo svoje smernice.
1.6. Izdelan je bil predlog SPRO Občine Bled.
1.7. Izdelan je bil predlog urbanistične zasnove za naselje Bled.
1.8. Vključevanje javnosti je bilo omogočeno preko podajanja mnenj na dveh prostorskih konferencah dne 15. 4. 2005 in 24. 8. 2006, z vpisovanjem mnenj v vpisno knjigo na javni razgrnitvi, ki je potekala od 8. 9. 2006 do 15. 12. 2006 v prostorih Občine Bled ter na dveh javnih obravnavah dne 3. 10. 2006 in 7. 11. 2006, ki sta bili organizirani v okviru javne razgrnitve.
2. V skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel veljati 28. 4. 2007, bo Občina Bled nadaljevala formalni postopek priprave OPN po tem zakonu. Izdelal se bo za celotno območje Občine Bled in bo vseboval strateški in izvedbeni del. Občina Bled bo pripravljena gradiva za SPRO Bled v največji možni meri upoštevala pri pripravi strateškega dela OPN.
Strateški del OPN:
– izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo javne infrastrukture lokalnega pomena,
– območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
– območja razpršene poselitve.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora bo določal:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti.
2.1. Občina Bled je pozvala občane in podjetja, da posredujejo svoje pobude za spremembo obstoječih prostorskih aktov. Rok je bil podaljšan do 14. 3. 2008. Končno število pobud je 462.
Dodatno vključevanje javnosti je bilo omogočeno preko arhitekturno urbanistične delavnice, ki je potekala od 22. 11. 2007 do 1. 2. 2008 na Bledu.
2.2. Občina Bled bo zaprosila nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni posredujejo svoje smernice k osnutku OPN;
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
3. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za opravljanje z vodami, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne vire, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
8. Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
11. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj
12. Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana
20. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
21. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj
22. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo; Langusova 4, 1535 Ljubljana
23. Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
24. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
25. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana
26. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2/a, 4274 Žirovnica
27. Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
28. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
29. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
30. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
31. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
32. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Kidričeva 41, 4270 Jesenice
33. Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
34. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Štefanova ulica 5, Ljubljana
35. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
36. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
37. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj
38. Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
39. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
40. WTE, PO Kranjska Gora, Borovška cesta 58, 4280 Kranjska Gora.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Bled:
41. Krajevna skupnost Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
42. Krajevna skupnost Rečica, Župančičeva cesta 2/c, 4260 Bled,
43. Krajevna skupnost Zasip, Sebenje 6, 4260 Bled,
44. Krajevna skupnost Ribno, Izletniška ulica 11, 4260 Bled,
45. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 81, 4263 Bohinjska Bela,
46. Zavod za turizem Bled, C. svobode 11, 4260 Bled,
47. Zavod za kulturo Bled, C. svobode 11, 4260 Bled,
48. TNP, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
2.3. Strokovne rešitve se bodo pridobile v skladu z ZPNačrt in podzakonskimi predpisi.
2.4. Za posamezna naselja Bled, Zasip, Ribno, Bohinjska Bela se bodo izdelali urbanistični načrti.
2.5. Občina Bled bo zagotovila izdelavo okoljskega poročila.
2.6. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz:
– izdelava osnutka OPN: avgust 2008;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora: november 2008;
– priprava okoljskega poročila: november 2008;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN: december 2008;
– 30. dnevna javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila: januar 2009;
– stališča do pripomb in predlogov: marec 2009;
– priprava predloga OPN: maj 2009;
– predložitev predloga OPN na MOP: junij 2009;
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN: julij 2009;
– sklep o potrditvi OPN ter izdaja potrdila, da so vplivi izvedbe OPN na okolje sprejemljivi: avgust 2009;
– obravnava predloga OPN na Občinskem svetu: september 2009.
Št. 3505-3/2008
Bled, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost