Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2906. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova, stran 9143.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta v enoti urejanja VP 8/2 Dobrova, ki vsebuje podlage in merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku.
II. UREDITVENO IN OBRAČUNSKO OBMOČJE
2. člen
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega celotno enoto urejanja VP 8/2 Dobrova.
(2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje obsega celotno površino območja občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova.
III. KOMUNALNI PRISPEVEK
6. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za enoto urejanja VP 8/2 Dobrova, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana, z datumom marec 2008, številka projekta 15/08.
(2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku:
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov v površini 7361 m2,
– skupna površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah iz prejšnjega odstavka je 2424 m2.
(3) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo 326.996,98 € na dan 1. 1. 2008.
(4) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 326.996,98 €, vključno s pripadajočimi stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
(5) Komunalni prispevek za obračunsko območje VP 8/2 Dobrova je izračunan ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša;
– 17,77 €/m2 gradbene parcele in 80,94 €/m2 NTP na dan 1. 1. 2008,
– komunalni prispevek se valorizira z indeksi za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela ostala nizka gradnja«.
IV. ETAPNOST GRADNJE
7. člen
(etapnost gradnje)
Predvidene posege se izvede v eni etapi skladno s terminskim planom, ki je sestavni del programa opremljanja.
V. POGODBA
8. člen
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo o opremljanju med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
(2) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se smatra, da je komunalni prispevek za del predvidene komunalne infrastrukture plačan v naravi.
(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo zavezanec poleg gradnje predvidene komunalne infrastrukture plača komunalni prispevek na podlagi Odločbe, katero izda občina v višini 1,70 €/m2 gradbene parcele in 7,76€/m2 NTP objekta.
VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Program opremljanja je stalno na vpogled na Občini Dobrova - Polhov Gradec.
10. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2623/2006-II
Dobrova, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost