Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lendava, stran 9153.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US), 40., 41. in 42. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 18. seji dne 2. 6. 2008 v soglasju s svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lendava
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lendava (Uradni list RS, št. 4/97, 12/00, 57/04 in popravek 46/05).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka, tako da se glasi:
»Dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Dejavnost športnih objektov
– S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic«.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– svet staršev in
– strokovni organi – vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi«.
4. člen
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.
Dva predstavnika ustanoviteljev imenuje Občinski svet Občine Lendava, enega pa svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava«.
5. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca. Mandat ravnatelja traja pet let«.
6. člen
Spremeni se 25. člen odloka, tako da glasi:
»Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazal Vrtec Lendava na dan 31. 12. 2007.
Premično premoženje, ki ga vrtcu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidenc o osnovnih sredstvih vrtca v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in vrtcem v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za potrebe dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med vrtcem in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Vrtec je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja«.
7. člen
Svet vrtca se v skladu s 4. členom tega odloka mora konstituirati v 90 dneh od objave v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0005/96
Lendava, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost