Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Št. 51/2008 Ob-5979/08 , Stran 2433
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru. 2. Opis predmeta prodaje: a) Komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo znotraj ureditvenega območja naselja Jarenina, namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče v območju, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri Mariboru, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče v območju, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Jakobski Dol, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev: Najnižja ponudbena cena za nepremičnino pod: – a1 znaša 30.334,00 € – a2 znaša 23.279,00 € – a3 znaša 23.010,00 € – a4 znaša 21.726,00 € – b1 znaša 28.440,00 € – b2 znaša 33.300,00 € – b3 znaša 29.745,00 € – b4 znaša 34.875,00 € – c1 znaša 46.431,00 €. V ceno ni vštet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo Ponudbe se oddajo v pisni obliki na obrazcih razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 4. julija 2008, vsak delovni dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru, soba 109/I, tajništvo župana. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe ter samostojni podjetniki in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje priloge oziroma dokazila: – podatke o ponudniku, – ponudbena cena, – pravne osebe – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki – overjen izpis iz registra Davčne uprave RS, – fizične osebe – potrdilo o državljanstvu ponudnika, – za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% najnižje ponudbene cene najkasneje do roka za predložitev ponudbe na transakcijski račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »kavcija za javno dražbo z oznako številke in katastrske občine – parcele, za katero se kavcija plačuje« – dokazilo o plačani varščini se predloži pisni ponudbi in je njen sestavni del, – potrdilo o plačanih davkih. 5. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe: – najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 6. Rok za oddajo ponudb je vključno do 25. julija 2008, do 9. ure, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine z oznako številke in katastrske občine parcele, za katero se ponudba daje« ali osebno, na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. Ponudnik, ki je zainteresiran za več parcel, mora podati ponudbo za vsako parcelo posebej. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na naslov prodajalca. V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno 25. julija 2008, do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8-ih dneh od dneva umika ponudbe. 7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v petek, 25. julija 2008, ob 11. uri, v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet. 8. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 9. Ostale določbe: – ponudba se izvede po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z zemljiščem kasnejših reklamacij, – na javnem odpiranju ni višanja ponudbene cene, – upoštevale se bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od najnižje ponudbene cene, – ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb, – pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v roku iz prejšnjega stavka, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8-ih dneh po izvedenem javnem odpiranju ponudb, – kupec plača stroške notarske sestave kupoprodajne pogodbe, davčne dajatve, notarsko overitev prodajalčevega podpisa, stroške vpisa v zemljiško knjigo in druge dajatve in stroške, nastale v zvezi s prometom nepremičnin, – kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek, – razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. 10. Način in rok plačila kupnine: Kupec mora poravnati kupnino v celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih v sedmi alinei osme točke tega razpisa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Župan lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov po prevzemu razpisne dokumentacije. 12. Kontakta oseba za dajanje informacij je Irena Ribič Hlebec, vsak dan od 8. do 11. ure, tel. 02/654-23-09, faks 02/653-07-91, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si. 13. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.

AAA Zlata odličnost