Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2938. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana, stran 9195.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 86/02, 32/03, 40/03 – obv. razlaga, 21/07 in 125/07) se 9. člen spremeni, tako da se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji v znesku 45 EUR neto.
V primeru, da se seje občinskega sveta, na kateri so obravnavana mnenja oziroma drugi akti posameznega delovnega telesa, po pooblastilu predsednika delovnega telesa, udeleži član le-tega, ki ni član občinskega sveta, mu za udeležbo na seji občinskega sveta pripada sejnina v višini 30 EUR neto.
Skupni znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme niti mesečno niti letno preseči 15% plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v drugem odstavku tega člena, so upravičeni tudi poveljnik in člani štaba za civilno zaščito, člani uredniškega odbora in člani drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte iz njihovega delovnega področja.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedniku za udeležbo na seji nadzornega odbora 20%
– članu za udeležbo na seji nadzornega odbora 10%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 40%
– predsedniku oziroma od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava predlog proračuna, poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, h katerim je nadzorni odbor vabljen, 30 EUR neto.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-16
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost