Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-0055/2006-06 Ob-6041/08 , Stran 2442
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. 2. Predmet prodaje – del parc. št. 139/4 (nova parc. št. 139/4) – travnik v izmeri 2.100 m2 vl. št. 128, k.o. Pivka, – parc. št. 142/2 – travnik v izmeri 1.204 m2, vl. št. 128, k.o. Pivka in – del parc. št. 141/1 (nova parc. št. 141/4) – njiva v izmeri 914 m2, vl. št. 157, k.o. Pivka. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so nezazidana stavbna zemljišča, razvrščena v območje urejanja z oznako P 5/16 (LN) – poslovna dejavnost, za katero se predvideva izdelava lokacijskega načrta. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 430.236,00 €. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu vidno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnin, ki se prodajajo kot celota, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na ponudbo do 1. 10. 2008; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 21. 7. 2008 do 9. ure, na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako ceno: – in je eden izmed ponudnikov občan Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo, ima prednost občan Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo; – in nihče izmed teh ponudnikov ni občan oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Bojano Umnik, Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-02, e-pošta: bojana.umnik@obcina-naklo.si. 13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Ivanu Ficu, Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-22, e-pošta: ivan.fic@obcina-naklo.si.

AAA Zlata odličnost