Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2941. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 9199.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB2), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Škofljica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.
PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa sprejetega za javne vrtce.
POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja več koncesionarjev, vendar v posameznem območju, ki ga določi koncedent v javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu predpisi,
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa koncedent,
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, do podpisa koncesijske pogodbe.
MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih izvajanju programa, dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program do 20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in/ali kvalitetnejši kot ga določa predpis; ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem območju.
4. predlagana lastna cena programa izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.
6. pisne pozitivne reference do 5 točk
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z 0 točk.
POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navedejo:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije,
– pogoji za opravljanje dejavnosti,
– šolski okoliš,
– čas za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok do katerega se sprejemajo prijave,
– kriteriji za izbiro,
– rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– in drugi potrebni podatki.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Za ocenjevanje ponudb župan imenuje od 3 do 5 člansko komisijo, v kateri je najmanj en član delavec občinske uprave in en strokovni delavec s področja predšolske vzgoje.
10. člen
Pristojna komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.
Kolikor ponudbi niso priloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka.
11. člen
Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika ali ponudnike za posamezno območje, ki je oziroma so dosegli največje število točk.
Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE, TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo največ 10 let.
S pogodbo o koncesiji, koncedent in koncesionar uredita medsebojne pravice in obveznosti in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost.
S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem:
– predmet koncesije,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije,
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji, ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncesionarja.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008
Škofljica, dne 20. junija 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost