Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2898. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina, stran 9133.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) ter Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji dne 26. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik natančneje določa postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina, ki obsega postopek za določitev seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje, način in roke vračanja vlaganj, ki jih pridobi Občina Ajdovščina oziroma pristojna krajevna skupnost.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Pomen izrazov, uporabljenih v tem pravilniku:
– „neposredni upravičenci“ so fizične in pravne osebe, ki vložijo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu. Ta pravilnik ureja postopek le za primere, v katerih je neposredni upravičenec krajevna skupnost;
– „dejanski upravičenci“ so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti združevali finančna sredstva, delo in material za namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, za katerega je Občina Ajdovščina v imenu krajevnih skupnosti uveljavljala zahtevke za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu;
– „dejanski končni upravičenci“ so fizične in pravne osebe, ki prejmejo nakazilo v imenu dejanskih upravičencev, lahko so iste osebe ali dediči oziroma pravni nasledniki dejanskih upravičencev;
– „krajevno pristojna krajevna skupnost“ je krajevna skupnost ali pravna naslednica krajevne skupnosti, na območju katere so potekala vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki je predmet vračanja na podlagi posamezne sklenjene poravnave med krajevno skupnostjo in Državnim pravobranilstvom RS;
– „sorazmerni delež vračila“ je delež v celotnem vračilu, ki ga prejme krajevna skupnost na podlagi sklenjene poravnave iz prejšnje alineje, do katerega je v višini, sorazmerni vlaganjem v izgradnjo predmetnega javnega telekomunikacijskega omrežja, upravičen dejanski (končni) upravičenec.
II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV SEZNAMA UPRAVIČENCEV
3. člen
(opredelitev nalog)
Župan imenuje Komisijo za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: komisija), ki sestavi seznam upravičencev.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
Operativno in svetovalno podporo komisiji v okviru nalog, poverjenih s tem pravilnikom, zagotavlja tudi svet krajevno pristojne krajevne skupnosti (v nadaljevanju: svet KS).
Sveti KS so dolžni občinski upravi predložiti vse razpoložljive dokumente, podatke in pojasnila za pripravo seznama dejanskih končnih upravičencev.
4. člen
(sklepanje poravnave pri državnem pravobranilstvu)
Predlog pisne poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati v presojo svetu KS z zahtevo, da županu v roku 10 dni od prejema zahteve predloži sklep o primernosti sklenitve pisne poravnave. Če svet KS v tem roku sklepa ne predloži, se šteje, da se s predlogom pisne poravnave strinja.
Svet KS lahko s sklepom iz prejšnjega odstavka županu predlaga naslednje:
– sklenitev pisne poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev pisne poravnave z napotkom za začetek postopka pred pristojnim sodiščem.
Vračilo vlaganj, doseženo pri pristojnem sodišču po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz osmega odstavka 8. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4), se v nadaljnjem postopku obravnava enako kot vračilo, doseženo pri državnem pravobranilstvu s sklenjeno pisno poravnavo iz petega odstavka 8. člena istega zakona.
5. člen
(način sestave in objave predloga seznama upravičencev)
V sodelovanju s svetom KS pripravi komisija predlog seznama dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po posameznem zahtevku, za katerega je bila sklenjena pisna poravnava iz 4. člena tega pravilnika. Predlog seznama vsebuje seznam upravičencev, razpoložljive evidence in podatke iz arhivov, s katerimi razpolaga Občina Ajdovščina, krajevne skupnosti ter druge pravne in fizične osebe.
Predlog seznama komisija v roku enega meseca po sklenitvi pisne poravnave iz 4. člena tega pravilnika objavi na oglasnih deskah v pristojni krajevni skupnosti. Na predlog sveta KS se predlog seznama lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama morajo biti opravljene istočasno.
6. člen
(pritožba na predlog seznama upravičencev)
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes, ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama dejanskih upravičencev, podati ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama (v nadaljevanju: pritožba), s čimer lahko zahteva tudi naknadno uvrstitev na predlog seznama ali pa popravek posameznih podatkov na predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži pritožbo zaradi spremembe ali dopolnitve predloga seznama le v zvezi s spremembo ali dopolnitvijo, ki se nanaša nanj ali na njegovega pravnega prednika.
Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na Občino Ajdovščina, ter dokumentirana z dokazili, iz katerih je razvidna vsebina pritožbe. Poziv za posredovanje pritožb, z navedbo končnega datuma, naslova in načina predložitve, se objavi skupaj z objavo predloga seznama dejanskih upravičencev.
Kot dokazilo za spremembo ali dopolnitev predloga seznama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, prispevkih v materialu, oziroma opravljenemu delu ter druge verodostojne listine, ki dokazujejo neposredna vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in izkazujejo upravičenost do vračila.
Pritožbo obravnava posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljata dva predstavnika pristojne krajevne skupnosti in en predstavnik občine. Eden od obeh predstavnikov pristojne krajevne skupnosti mora biti predsednik oziroma član sveta KS.
Odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je dokončna.
7. člen
(dokončen seznam upravičencev)
Najkasneje v roku dveh mesecev po zaključenem postopku iz 6. člena tega pravilnika objavi komisija dokončen seznam dejanskih končnih upravičencev (v nadaljevanju: seznam), na način, predpisan v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika.
Občinska uprava istočasno pošlje svetu KS obvestilo o nadaljnjih postopkih in obrazec (vlogo/zahtevek), s katerim dejanski končni upravičenci ali njihovi zakoniti dediči oziroma pravni nasledniki, kolikor so le-ti že znani, podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, davčna številka, številka osebnega dokumenta, transakcijski račun in banka, pri kateri je le-ta odprt, izjava o točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo dejanski končni upravičenec vsako spremembo posredovanih podatkov nemudoma sporočil občinski upravi, soglasje o uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj, ipd.). Prejeto obvestilo in obrazec svet KS posreduje dejanskim končnim upravičencem.
Naknadne spremembe in dopolnitve seznama so možne le glede podatkov o dejanskem končnem upravičencu, ki vplivajo na nadaljnji postopek vračanja vlaganj (na primer: sprememba naslova, novi dediči oziroma pravni nasledniki, ipd.), ne pa tudi glede dodatnih uvrstitev dejanskih končnih upravičencev na seznam ali glede sprememb njim pripadajočih deležev vračila.
Spremembe in dopolnitve seznama vodi in evidentira občinska uprava na podlagi dokumentirane pobude zainteresiranih. O opravljenih spremembah in dopolnitvah seznama občinska uprava tekoče obvešča zainteresirane, komisijo in svet KS.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČILA
8. člen
(določitev sorazmernega deleža vračila)
Sorazmerni delež vračila vlaganj posameznim dejanskim končnim upravičencem se znotraj posamezne krajevne skupnosti določi v enakih zneskih. Šteje se, da so vsi dejanski končni upravičenci v ceni, ki so jo plačali za priključek in izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, plačali realno enako ceno za priključek in izgradnjo tega omrežja znotraj posamezne krajevne skupnosti. Svet KS mora najkasneje 10 dni pred iztekom roka za začetek vračanja iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, občinski upravi predložiti zneske vračil, ki pripadajo posameznim dejanskim končnim upravičencem.
Znesek vračila dejanskemu končnemu upravičencu se izračuna tako, da se od zneska, ki ga posamična krajevna skupnost prejme s posamezno sklenjeno pisno poravnavo, sorazmerno glede na delež vlaganj, odšteje znesek lastnih sredstev krajevne skupnosti, drugih javnih sredstev ter sredstev, ki jih je krajevna skupnost pridobila iz drugih virov (na primer iz samoprispevka, donacije, sponzorstva, ipd.). Dobljeni neto znesek se deli s številom vseh dejanskih končnih upravičencev iz posameznega seznama za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je predmet vračanja.
Kolikor pa svet KS za svojo krajevno skupnost sprejme drugačen način delitve vračila vlaganj posameznim dejanskim končnim upravičencem, morata s takšnim načinom soglašati najmanj 67 odstotkov dejanskih končnih upravičencev iz dokončnega seznama. V tem primeru mora svet KS najkasneje 5 dni pred iztekom roka za začetek vračanja iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, občinski upravi predložiti sklep sveta KS, s katerim predlaga drugačen način delitve. Drugačen način delitve mora temeljiti na izkazanem različnem vložku posameznika (različna vplačila, različno število opravljenih ur, ipd.), pri čemer se vrednosti posameznih vložkov ovrednotijo na podlagi povprečnih cen tipičnih del in materialov, določenih v Pravilniku o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 1/04, 61/04, 95/04, 92/06), v poravnavi z Državnim pravobranilstvom RS ter v notarski izjavi za posamezno krajevno skupnost. Sklepu mora svet KS priložiti tudi soglasja predpisanega števila dejanskih končnih upravičencev k načinu delitve ter znesek vračila, ki pripada posameznemu dejanskemu končnemu upravičencu. Znesek vračila se izračuna v skladu s prejšnjim odstavkom, s tem, da se neto zneska ne deli s številom dejanskih končnih upravičencev, ampak se ga deli na sprejeti način. Če svet KS občinski upravi ne predloži popolnega in pravočasnega sklepa, se sredstva dejanskim končnim upravičencem razdelijo v enakih zneskih. Šteje se, da je sklep popoln, če vsebuje način delitve vračila, zahtevano število soglasij in zneske vračil po posameznih končnih upravičencih.
Sveti KS, ki sprejmejo drugačen način delitve vračila vlaganj kot po enakih zneskih, morajo posredovati občinskemu svetu poročilo in utemeljitev načina takšne delitve.
Vračilo vlaganj se lahko izvede tudi za posamezno naselje znotraj krajevne skupnosti, oziroma za posamezno fazo izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja. V tem primeru se tudi sredstva, pridobljena za posamezno naselje, oziroma za posamezno fazo, ob smiselni uporabi predhodnih odstavkov tega člena, razdelijo med dejanske končne upravičence znotraj posameznega naselja oziroma posamezne faze.
Sorazmerni delež vračila, ki pripada lokalni skupnosti iz naslova samoprispevka, donacij, sponzorstev ali lastnih sredstev, mora lokalna skupnost nameniti izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem je bilo izvršeno vlaganje.
Višino teh sredstev je svet KS dolžan v pisni obliki sporočiti komisiji oziroma Občini Ajdovščina.
IV. POGOJI, NAČIN IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ
9. člen
(dedovanje oziroma pravno nasledstvo)
Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot dedič, oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora skupaj s podatki iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, predložiti tudi dokazilo o dedovanju, oziroma dokazilo o pravnem nasledstvu (za fizične osebe pravnomočen sklep o dedovanju, za pravne osebe izkazano pravno nasledstvo z ustrezno dokumentacijo).
Če je dedičev več, se ti sporazumejo, kateri izmed njih so dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj in v kakšni višini. S strani vseh dedičev podpisano izjavo, ki vsebuje imena, naslove in številke bančnih računov dejanskih končnih upravičencev ter zneske vračil po posameznem dejanskem končnem upravičencu, dostavijo komisiji. Če je dedičev več, ti določijo skupnega predstavnika oziroma pooblaščenca, ki jih zastopa v postopku po tem pravilniku.
V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski končni upravičenec oseba, ki je v času izgradnje vlagala sredstva v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, in se izkaže z ustrezno listino.
10. člen
(način in roki vračanja vlaganj)
Krajevna skupnost postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega seznama z dnem nakazila sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d.d. na podlagi podpisane poravnave z državnim pravobranilstvom.
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku začne krajevna skupnost vračati dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po prejemu sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d.d.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov, oziroma dokazil, nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev, ali iz kateregakoli drugega razloga, ni mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem, postanejo v roku treh let po dokončnosti posameznega seznama iz 7. člena tega pravilnika, sredstva v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih mora porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-46/2001
Ajdovščina, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost