Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Št. 430-289/2008 Ob-6033/08 , Stran 2429
z naslednjo vsebino: 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks: 01/428-57-91, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si. 3. Vrsta in opis predmeta razpisa: podelitev dovoljenj za izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih organizacij za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referentov) pooblaščenih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, za nedoločen čas, in sicer: a) priprava kandidatov za kontrolorja tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor) za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, b) priprava kandidatov za vodjo tehničnih pregledov za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, c) priprava kandidatov za referenta za opravljanje preizkusa usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, d) obnavljanje znanja kontrolorjev, vodij tehničnih pregledov in referentov. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede v ponudbi, in sicer na območju Republike Slovenije. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: naročnik bo podelil dovoljenja vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer predvidoma v roku 30 dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi dovoljenj. 8. Obvezni depoziti in jamstva (če je to potrebno): ---. 9. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov – izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov – izvajalcev v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov – izvajalcev za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika – izvajalca. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji. 11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 12. Merila za izbiro: ---. 13. Rok za sprejemanje ponudb (datum, čas, naslov za predložitev ponudbe): ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 30. 7. 2008, najkasneje do 15. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas, kraj odpiranja ponudb): javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2008 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika. Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 22. 7. 2008. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za zbiranje ponudb za podelitev dovoljenj za izvajanje usposabljanja, št. 430-289/2008«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.

AAA Zlata odličnost