Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2921. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota, stran 9172.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota, katerega pripravlja podjetje ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02, 73/04, 79/04 in 89/04) je območje kjer se predvideva gradnja vzhodne obvozne ceste opredeljeno kot zazidljivo oziroma poselitveno območje. Delno pa trasa vzhodne obvozne ceste poteka po kmetijskih zemljiščih. Mestna občina Murska Sobota že pripravlja občinski prostorski načrt, v katerega se bo vključil tudi ta del vzhodne obvozne ceste.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Predvidena vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota bo kot povsem novozgrajena cesta po etapah v veliki meri nadomeščala funkcijo obstoječe regionalne ceste R III-740 in bo imela bistven pomen v izboljšanju prometnih razmer na obravnavanem območju. Na jugu se bo navezala na južno obvozno cesto na severu pa na rekonstruirano križišče cest R1-232 in R2-442 pri gostišču »Čardi«. V poteku trase se bodo na novo cesto priključevale oziroma jih drugače križale sekajoče obstoječe ceste in ulice, sekundarne ceste v severno obrtno industrijski coni, peš poti in kolesarske steze ter vodotoki.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je izdelati določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev nove vzhodne obvozne ceste.
(2) OPPN za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota mora vsebovati sledeče:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
Vsebine se določijo tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte PGD in PZI za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve so:
– Idejni projekt za izdelavo Lokacijskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota, 2007, Lineal d.o.o., Maribor;
– Študijo sistema obvoznic mesta Murska Sobota, februar 2008, Lineal d.o.o., Maribor;
– veljavne prostorske sestavine planskih aktov;
– trasa vzhodne obvozne ceste se bo izbrala s preučitvijo variantnih rešitev;
– že veljavne državne strateške in druge državne prostorske načrte (DPN) in strokovne podlage za DPN, ki so še v postopku izvedbe (daljnovodi, elektrifikacija obstoječe železniške proge, itd.);
– vse sprejete prostorsko izvedbene akte za območje Mestne občine Murska Sobota (PUP, zazidalni načrti, lokacijski načrti, ureditveni načrti ...), ki so pomembni za prostorsko umeščanje trase nove ceste;
– Občinski program varstva okolja za MOMS, izdelovalec CHRONOS d.o.o. iz Domžal, dec. 2007, sprejet na Mestnem svetu;
– Projekt: Rekonstrukcija Noršinske ceste od R1-232 do vzhodne obvoznice, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. TD-09/07, izdelan junija 2007 in dopolnjen januarja 2008, izdelan pri ZEU-DNI d.o.o., Murska Sobota;
– Analizo stanja prostora in priprava koncepta (scenarija) prostorskega razvoja regionalnega središča Mestne občine Murska Sobota zaradi spremembe vplivnih območij državne infrastrukture, ki jo je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. Sobota, oktober 2000;
– Idejna študija izvennivojski prehodi državnih cest preko proge SŽ Ormož–Puconci v M. Soboti, cesta G1-3, odsek 319 v km 1,300 in cesta R2-441 odsek 1298 v km 0,075. Lineal, Maribor, št. Projekta 319/99, 1999;
– Idejni projekt za južno zbirno cesto Murska Sobota – izdelal Lineal, Maribor, št. proj. 244E/97, december 1997;
– Lokacijski načrt za južno zbirno cesto Murska Sobota – izdelal ZEU-DNI, Murska Sobota, št. proj. BL-16/97 LN/MS, januar 1998;
– PGD in PID dokumentacijo in že izvedene gradbene posege na vodotoku Puconski potok in Ledava izdelane na podlagi Odloka o izvennivojskem križanju ceste R2-441 (Lendavska ulica) odsek 1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 55/02), v odseku, ki ga bo križala vzhodna obvozna cesta;
– Izdelane strokovne podlage za izdelavo novih prostorskih aktov (OPN) (analiza stanja in teženj v prostoru, analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, študija ranljivosti prostora ter strokovna podlaga s področja upravljanja z vodami in s področja prometa);
– Študija izvedljivosti razvoja železniške proge Ormož–Ljutomer–M. Sobota–Puconci, SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d., 1999 in druge idejne rešitve, ki so bile izdelane za železniški promet;
– Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri reševanju prometne problematike Mestne občine Murska Sobota, ki je povezana z državno infrastrukturo, sprejet med Ministrstvom za promet in Mestno občino Murska Sobota;
– Navodila in usmeritve, ki jih bo posredovalo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (oz. drugi sektorji), saj bo obvoznica imela status državne ceste.
Na območju predvidene trase vzhodne obvozne ceste je v veljavi tudi Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) kjer je za vzhodno obvozno cesto koridor že predviden in rezerviran. Za SOIC je bila izdelana projektno tehnična dokumentacija (PGD) in pridobilo se je tudi že gradbeno dovoljenje za določen obseg del. Na območju severno obrtno industrijske cone so se že izvedla tudi določena infrastrukturna dela, kar je pri izdelavi OPPN nujno potrebno upoštevati.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji postopki:
+--------------------------------------+-----------------------+
|Faze                 |          Roki|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta |       junij 2008|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava osnutka prostorskega akta  |   julij/avgust 2008|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni in  |     september 2008|
|odločitev o CPVO           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z  |      oktober 2008|
|zahtevami iz podanih smernic in    |            |
|morebitna priprava okoljskega     |            |
|poročila               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Preverba kakovosti morebitnega    | oktober/november 2008|
|okoljskega poročila          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni |     november 2008|
|javni razgrnitvi           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna   | november/december 2008|
|obravnava               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stališča do podanih pripomb      |     december 2008|
+--------------------------------------+-----------------------+
|I. obravnava na seji Mestnega sveta  |     december 2008|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava predloga akta        |      januar 2009|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog |  januar/februar 2009|
|akta v roku 30 dni          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep o potrditvi sprejemljivosti   |      februar 2009|
|vplivov izvedbe akta na okolje    |            |
|(kolikor se bo CPVO izdelovala)    |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|II. obravnava in sprejem akta z    |      februar 2009|
|odlokom na seji Mestnega sveta    |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava odloka v Uradnem list RS    |      februar 2009|
+--------------------------------------+-----------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– CATV - Kabelsko prenosni sistemi d.d., Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz predvidenih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0005/2008-182
Murska Sobota, dne 10. junija 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost