Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, stran 9106.

Na podlagi 26. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02 in 57/07) se v prvem in četrtem odstavku 10. člena in drugem odstavku 20. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za upravo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se za besedilom »za prijavo oziroma odjavo stalnega in začasnega prebivališča« doda vejica in besedilo »za določitev naslova za vročanje,«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Če posameznik ne prijavlja oziroma odjavlja stalnega in začasnega prebivališča ali začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma vrnitve v Republiko Slovenijo, naslov za vročanje določi na obrazcu iz priloge št. 13 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se naslov za vročanje lahko določi na obrazcu iz priloge št. 14 oziroma št. 15 tega pravilnika.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »Prijava oziroma odjava stalnega in začasnega prebivališča« doda vejica in besedilo »določitev naslova za vročanje«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za prijavo oziroma odjavo iz prejšnjega odstavka in določitev naslova za vročanje se uporabijo obrazci iz priloge št. 1 do št. 9 in št. 13 do št. 15, ki so prilagojeni elektronskemu načinu poslovanja.«
5. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazec iz prvega odstavka tega člena se tiska v slovenskem ter angleškem, francoskem, italijanskem, madžarskem in nemškem jeziku.«
6. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki z obrazca za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča se vnesejo v centralni računalnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, obrazci pa se kronološko hranijo pri pristojnem organu, ki je sprejel prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča.«
Za četrtim odstavkom se dodajo nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Ne glede na prejšnji odstavek se pri prijavi stalnega prebivališča oziroma spremembi naslova stanovanja v tujini pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, obrazci iz prejšnjega odstavka kronološko hranijo pri pristojnem organu, na območju katerega je imel posameznik zadnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če tega ni imel, pa pri pristojnem organu, kjer je vpisan v matični register.
V centralni računalnik iz četrtega odstavka tega člena se vnesejo tudi podatki z obrazca za določitev naslova za vročanje in z obrazca, na katerem je posameznik prijavil začasni odhod z območja Republike Slovenije oziroma vrnitev v Republiko Slovenijo. Obrazci se kronološko hranijo pri pristojnem organu, ki je sprejel prijavo oziroma določitev naslova za vročanje.
Obrazci se trajno hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva na način, določen s predpisi o upravnem poslovanju.«
7. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki z obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča se vnesejo v centralni računalnik iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Obrazci se kronološko hranijo pri pristojnem organu, ki je sprejel prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. Obrazci se hranijo še eno leto po preteku začasne prijave oziroma eno leto po odjavi začasnega prebivališča, nato se uničijo.«
8. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o pripadnosti gospodinjstvu se v centralni računalnik iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika vnesejo z obrazca za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča ali na podlagi izjave posameznika o pripadnosti gospodinjstvu. V izjavi o pripadnosti gospodinjstvu je posameznik, ki izjavi, da prebiva sam, dolžan navesti, ali prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu stanovanjske enote, kjer že obstaja drugo gospodinjstvo. Izjave o pripadnosti gospodinjstvu se kronološko hranijo pri pristojnem organu, ki je sprejel izjavo, na način iz sedmega odstavka 7. člena tega pravilnika.«
9. člen
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o posamezniku se v knjigo gostov vpisujejo z obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta oziroma z obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. V knjigi gostov se v rubriki »Državljanstvo« poleg podatka o državljanstvu posameznika vpiše tudi podatek o kraju njegovega rojstva. Po vpisu mora stanodajalec obrazec za prijavo oziroma odjavo gosta uničiti, obrazec za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča pa poslati pristojnemu organu.«
10. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »minister, pristojen za upravo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za notranje zadeve«.
11. člen
Priloge št. 1 do št. 10 in priloga št. 12 se nadomestijo z novimi prilogami št. 1 do št. 10 in novo prilogo št. 12 in so skupaj s prilogami št. 13 do št. 15 sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. septembra 2008.
Št. 210-54/2008 (13-02)
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EVA 2008-1711-0009
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost