Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2922. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), stran 9174.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
I.
Javno se razgrne osnutek Sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), katerega je izdelal PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 9/1990 in Odlokom o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti, Uradni list RS, št. 45/97) katera sta bila izdelana po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP).
II.
Osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 18. 7. 2008 do 18. 8. 2008. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 13. 8. 2007 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno ponedeljka 18. 8. 2008. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 3500-0004/2008-182
Murska Sobota, dne 24. junija 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost