Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2904. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno, stran 9141.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08), 42. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 22/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 13. seji dne 24. 6. 2008 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno določa način oblikovanja cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerkno.
Cena storitev je lastna cena, ki predstavlja pokrivanje stroškov nastalih z izvajanjem dejavnosti določenih v 3. členu tega tarifnega sistema.
2. člen
Občinski svet Občine Cerkno potrdi skupni letni strošek vseh faz ravnanja z odpadki za preteklo leto, ki jih izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži Občinskemu svetu Občine Cerkno najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Predvidene normative in stroške za tekoče leto sprejme občinski svet na predlog izvajalca ter na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
3. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov, obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje in odvoz odpadkov obsega:
– zbiranje in odvoz ostankov komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje vseh frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
– vodenje evidenc,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Obdelava in predelava odpadkov obsega:
– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem,
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
– obdelavo in predelavo kuhinjskih odpadkov in drugih biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov.
Odstranjevanje odpadkov obsega:
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,
– sežiganje na sežigalnici komunalnih odpadkov.
III. LASTNA CENA
4. člen
Lastna cena se izračuna z upoštevanjem količine komunalnih odpadkov in stroškov ravnanja z njimi. Določi se ločeno za zbiranje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov.
5. člen
Lastna cena ravnanja z odpadki (C(R)) se izračuna po naslednji formuli:
C(R) = C(Z) + C(OB) + C(OD,) kjer je
CZ   lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
   (EUR/kg)
COB  lastna cena obdelave in predelave komunalnih odpadkov
   (EUR/kg)
COD  lastna cena odstranjevanja komunalnih odpadkov (EUR/kg).
6. člen
Lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (C(Z)) se določi na podlagi spodnje formule:
C(Z) = S(Z) / K(Z); kjer je
SZ   stroški zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
    (v skladu z drugim odstavkom 3. člena) (EUR)
KZ   količina odpadkov zbrana na območju Občine Cerkno (kg).
7. člen
Lastna cena obdelave in predelave komunalnih odpadkov se določi na podlagi spodnje formule:
C(OB) = S(OB) / K(OB); kjer je
SOB  stroški obdelave in predelave odpadkov (v skladu s tretjim
    odstavkom 3. člena) (EUR)
KOB  količina odpadkov zbrana na območju Občine Cerkno (kg).
8. člen
Lastna cena odstranjevanja komunalnih odpadkov se določi na podlagi spodnje formule:
C(OD) = S(OD) / K(OD); kjer je
SOD  stroški odstranjevanja odpadkov (v skladu s četrtim
   odstavkom 3. člena) (EUR)
KOD  količina odpadkov, ki jih izvajalec javne službe
   odstranjuje nazakonsko določen način (kg).
9. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Z(R) = C(R) × K(P) × ŠT(P), kjer je
ZR   znesek, ki ga povzročitelj plača (EUR)
CR   lastna cena ravnanja z odpadki (EUR/kg)
KP   povprečna količina odpadkov, ki nastanejo pri
    enem povzročitelju v enem mesecu (kg)
ŠTP  število povzročiteljev odpadkov.
Povprečna količina odpadkov, ki nastanejo pri enem povzročitelju v enem mesecu, je določena na osnovi količine odpadkov na območju Občine Cerkno v preteklem letu in števila povzročiteljev odpadkov v preteklem letu.
Število povzročiteljev odpadkov je število članov gospodinjstva v stavbi ali število oseb s stalnim ali začasnim bivališčem v stavbi.
10. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezen objekt, ki se sezonsko ali občasno uporablja kot počitniško stanovanje ali hiša, je enak obračunu storitev za eno osebo na mesec.
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je količina odpadkov in lastna cena.
V pogodbi se določi pogoje za način zbiranja in prevzemanja odpadkov.
12. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, ki kompostirajo kuhinjske odpadke v lastnem kompostniku, so upravičeni do znižanja lastne cene ravnanja z odpadki.
Višina znižanja lastne cene ravnanja z odpadki se določi v izračunu cen ravnanja z odpadki.
Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so oddaljeni od prevzemnega mesta več kot pol kilometra, se zniža lastna cena ravnanja z odpadki za 20%.
13. člen
V primerih odsotnosti, daljših od tri mesece (šolanje in bivanje izven kraja prebivališča, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje izven kraja prebivališča) se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki, strošek za člana gospodinjstva lahko zmanjša na osnovi predložitve uradnega dokumenta (šole, delodajalca, bolnišnice, upravne enote) iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti. Pri tem se za šolanje in bivanje izven kraja prebivališča upošteva obdobje od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta.
14. člen
Povzročitelju odpadkov se lahko iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo v skladu z 45. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno s sklepom odobri nižjo ceno ravnanja z odpadki.
Občinska uprava preverja podatke v sodelovanju s Centrom za socialno delo.
Stroške ravnanja s komunalnimi odpadki za te povzročitelje krije Občina Cerkno.
IV. CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE
15. člen
Predlog cene storitev javne službe se določi na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto.
Postopek spremembe cen storitev javne službe mora potekati skladno z veljavnimi predpisi.
16. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve in renta.
17. člen
Cenik storitev javne službe sprejema Občinski svet Občine Cerkno s sklepom.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0001/2008-7
Cerkno, dne 24. junija 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost