Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-5989/08 , Stran 2435
I. Predmet prodaje Predmet razpisa je prodaja stavbnih zemljišč s parcelnimi številkami 903/1, 903/3, 903/8, 327/6, vse k.o. Dobračeva, v skupni izmeri 5646 m2. Zemljišča so locirana v širšem območju centra Žirov in so del kompleksa, ki je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti opredeljen za namen blokovne gradnje. Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 739.626 EUR oziroma 131 EUR/m2. Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin. II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe: Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. 1. Osnovne pogoje gradnje na stavbnem zemljišču, ki je predmet prodaje, določa Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri, Uradni list RS, št. 37/08. Ta določa maksimalno etažnost objektov K+P+4. Na predmetnem zemljišču je ponudnik oziroma kupec dolžan zgraditi skupno ca. 55 stanovanj v treh večstanovanjskih objektih, od katerih naj bo eden večji s ca. 35 stanovanj in dva manjša s ca. 10 stanovanji. Struktura stanovanj naj bo odraz kupčeve analize trga. Gradbeno zemljišče mora kupec za gradnjo ustrezno komunalno opremiti. Skladno s projektom in pridobljenim gradbenim dovoljenjem mora urediti okolico objektov in zgraditi potrebno število parkirnih mest. Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi. 2. Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank. 3. Z zgrajenimi stanovanji lahko ponudnik prosto razpolaga oziroma jih proda na trgu. 4. Vsaj en objekt mora biti zgrajen v roku 24 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe. 5. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni. 6. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika). 7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, in plačilne pogoje. 8. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. 9. Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja. 10. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 11. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 12. Ponudnik mora predložiti potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. 13. Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda prvorazredna banka ali zavarovalnica, v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. 14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od roka za predložitev ponudb. 15. Ponudnik mora ponudbi predložiti originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo pridobil garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz točk 1 in 4 tega razpisa v višini 60.000,00 EUR, ki jo bo predložil, če bo izbran kot kupec. 16. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil in lahko ponudnik unovči garancijo za resnost ponudbe. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči garancijo za resnost ponudbe. 17. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje. 18. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. III. Rok in naslov za vložitev ponudb Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za odkup stavbnega zemljišča S7 – ne odpiraj!«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 7. 2008 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2008 ob 14. uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje in bo javno. IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/505-07-16, e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/505-07-18, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča. V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od izteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost