Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2940. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008, stran 9197.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 27. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------+------------------------------+------------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|KONTO    |NAZIV             |   ZNESEK V EUR|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI      |     3.133.736|
|      |(70+71+72+73+74)       |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |     1.701.517|
+------------+------------------------------+------------------+
|70     | DAVČNI PRIHODKI       |     1.483.519|
+------------+------------------------------+------------------+
|      | 700 Davki na dohodek in   |     1.355.057|
|      |dobiček            |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      | 703 Davki na premoženje   |      61.396|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |704 Domači davki na blago in |      67.066|
|      |storitve           |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |706 Drugi davki        |         –|
+------------+------------------------------+------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |      217.998|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in  |      31.613|
|      |dohodki od premoženja     |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |711 Takse in pristojbine   |        590|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |712 Globe in druge denarne  |       1.100|
|      |kazni             |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga |      66.200|
|      |in storitev          |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki  |      118.495|
+------------+------------------------------+------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI      |      143.464|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |720 Prihodki od prodaje    |      31.771|
|      |osnovnih sredstev       |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog |         –|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |722 Prihodki od prodaje    |      111.693|
|      |zemljišč in nematerialnega  |         |
|      |premoženja          |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE       |         0|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |730 Prejete donacije iz    |         –|
|      |domačih virov         |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine|         –|
+------------+------------------------------+------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |     1.288.755|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |740 Transferni prihodki iz  |      473.938|
|      |drugih javnofinančnih     |         |
|      |institucij          |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz drž. |      814.817|
|      |proračuna iz sred. proračuna |         |
|      |EU              |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI      |     3.632.020|
|      |(40+41+42+43)         |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI        |      576.356|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki  |      149.932|
|      |zaposlenim          |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za |      24.358|
|      |socialno varnost       |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |402 Izdatki za blago in    |      370.905|
|      |storitve           |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |403 Plačila domačih obresti  |      22.111|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |409 Rezerve          |       9.050|
+------------+------------------------------+------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI       |      579.527|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |410 Subvencije        |       9.868|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |411 Transferi posameznikom in |      337.017|
|      |gospodinjstvom        |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |412 Transferi neprofitnim   |      29.061|
|      |organizacijam in ustanovam  |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |413 Drugi tekoči domači    |      203.581|
|      |transferi           |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino |         –|
+------------+------------------------------+------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     2.438.251|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih |     2.438.251|
|      |sredstev           |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |      37.886|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |431 Investicijski transferi  |      12.992|
|      |pravnim in fiz. osebam    |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |432 Investicijski transfer  |      24.894|
|      |prorač. uporabnikom      |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-|     – 498.284|
|      |II.)             |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|         |
|      |NALOŽB            |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |         |
|      |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH|         |
|      |DELEŽEV (750+751+752)     |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         –|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |750 Prejeta vračila danih   |         –|
|      |posojil            |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih    |         –|
|      |deležev            |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |752 Kupnine iz naslova    |         –|
|      |privatizacije         |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |V. DANA POSOILA IN POVEČANJE |         –|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|      |(440+441+442)         |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |440 Dana posojila in povečanje|         –|
|      |kapitalskih deležev      |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih   |         –|
|      |deležev in naložb       |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz |         –|
|      |naslova privatizacije     |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA    |         |
|      |POSOJILA IN SPREMEMBE     |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |VII. SKUPNI PRESEŽEK     |     –498.284|
|      |(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-   |         |
|      |(II.+V.)           |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |C. RAČUN FINANCIRANJA     |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)   |      474.000|
+------------+------------------------------+------------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE         |      474.000|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |500 Domače zadolževanje    |      474.000|
+------------+------------------------------+------------------+
|55     |IX. ODPLAČILO DOLGA (550)   |      35.000|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |550 Odplačilo dolga      |      35.000|
+------------+------------------------------+------------------+
|      |IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII- |      35.000|
|      |IX.)             |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |      –59.284|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH      |         |
|      |(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)- |         |
|      |(II.+V.+IX.)         |         |
+------------+------------------------------+------------------+
|      |XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|      59.284|
|      |OB KONCU PRETEKLEGA LETA   |         |
+------------+------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008 in se glasi »zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 zadolži do višine 474.000,00 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– 300.000,00 EUR za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ in
– 174.000,00 EUR za obnovo in izgradnjo vodovoda Kremberk–Žice.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41004-51/2008
Sveta Ana, dne 27. junija 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost