Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 9227.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03 in 100/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za:
– financiranje sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v dvojezični srednji šoli (v nadaljnjem besedilu: šola) za izvedbo izobraževalnih programov s področja srednjega šolstva za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju (v nadaljnjem besedilu: srednješolski izobraževalni programi),
– financiranje drugih nalog, povezanih z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo,
– oblikovanje oziroma določitev oddelkov in skupin v srednješolskih izobraževalnih programih.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)
Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov – maturantov gimnazijskih programov ter maturitetnega tečaja, in sicer:
– za 1 uro pouka, če je dijakov do 12,
– za 2 uri pouka, če je dijakov od 13 do 34 in
– za 3 ure pouka, če je dijakov 35 in več.
Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov zaključnih letnikov izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer:
– za 1 uro pouka, če je dijakov do 12,
– za 2 uri pouka, če je dijakov od 13 do 34,
– za 3 ure pouka, če je dijakov 35 in več.
Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja interesnih dejavnosti, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, in sicer:
– za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
– za 1 uro pouka, če je dijakov 251 in več.
Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja obveznih izbirnih vsebin, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v gimnazijske programe, in sicer:
– za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
– za 1 uro pouka, če je dijakov 251 in več.
Pomočniku ravnatelja šole, ki opravlja naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo ali naloge tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo ali naloge organizatorja interesnih dejavnosti oziroma naloge organizatorja obveznih izbirnih vsebin, se učna obveznost iz 11. člena tega pravilnika lahko zmanjša za število ur, določenih v prejšnjih odstavkih tega člena, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanj določena v navedenem členu.«.
3. člen
Črta se 5. člen.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelju, ki opravlja v šoli naloge razrednika, se tedenska učna obveznost zmanjša, in sicer:
– v oddelkih 1. letnika programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, gimnazijskega programa ter v maturitetnem in poklicnem tečaju za 1 uro pouka na teden,
– v oddelkih zaključnih letnikov, razen v 3. letniku programov nižjega poklicnega izobraževanja in programov srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja za 1 uro pouka na teden,
– v oddelkih ostalih letnikov, 3. letnika programov nižjega poklicnega izobraževanja in programov srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja ter začetnem letniku programov poklicno-tehniškega izobraževanja za 0,5 ure pouka na teden.«.
5. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(timsko poučevanje)
Sredstva, namenjena timskemu poučevanju, se določijo po naslednjem kriteriju:
– 0,65 ure pouka letno na dijaka posameznega gimnazijskega programa,
– 0,4 ure pouka letno na dijaka programa maturitetnega tečaja,
– 0,5 ure pouka letno na dijaka programa poklicno-tehniškega izobraževanja, programa srednjega strokovnega izobraževanja in programa srednjega poklicnega izobraževanja, razen 3. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja,
– 0,4 ure pouka letno na dijaka 1. in 2. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja in poklicnega tečaja,
– 0,25 ure pouka letno na dijaka 3. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja,
– 0,2 ure pouka letno na dijaka 3. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja.«.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju pripravnika se prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.«.
7. člen
V 13. členu v prvem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– poslovnega sekretarja VI, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja)«.
V drugi alinei se za besedo »računovodje« doda številka »VI«.
V šestem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »prve in«.
8. člen
V 16. členu v prvem odstavku se za besedo »računovodje« doda številka »VI«.
9. člen
Črta se 17. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za delovno mesto poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 7. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-60/2008
Ljubljana, dne 19. maja 2008
EVA 2008-3311-0060
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost