Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava, stran 9155.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US), 40., 41. in 42. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 18. seji dne 2. 6. 2008 v soglasju s svetom Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DOŠ II Lendava (Uradni list RS, št. 4/97).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, tako da se glasi:
»Sedež zavoda: Ulica sv. Štefana 21, Lendava«.
3. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
»Dejavnost šole je:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
4. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– svet staršev in
– strokovni organi – učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi«.
5. člen
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Dva predstavnika ustanoviteljev imenuje Občinski svet Občine Lendava, enega pa svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava«.
6. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole. Mandat ravnatelja traja pet let«.
7. člen
Spremeni se 26. člen odloka, tako da glasi:
»Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazala DOŠ II Lendava na dan 31. 12. 2007.
Premično premoženje, ki ga šoli zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidenc o osnovnih sredstvih šole v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in šolo v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje šoli v uporabo za potrebe dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med šolo in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje šoli v uporabo za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja«.
8. člen
Svet šole se v skladu s 1. členom tega odloka mora konstituirati v 90 dneh od objave v Uradnem listu RS.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0007/96
Lendava, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost