Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2912. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2008, stran 9152.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07) in 116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 2. izredni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |         v EUR|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupina/Podskupina kontov       |   Proračun leta 2008|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)  |       14.409.452|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |       8.087.378|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI         |       6.754.954|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček |       5.512.244|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |703 Davki na premoženje     |        852.510|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |704 Domači davki na blago in  |        390.200|
|   |storitve            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI        |       1.332.424|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in   |        172.485|
|   |dohodki od premoženja      |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |711 Upravne takse in      |         2.000|
|   |pristojbine           |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |712 Globe in druge denarne   |         15.000|
|   |kazni              |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga  |        359.700|
|   |in storitev           |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki   |        783.239|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI       |        780.733|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje     |         23.733|
|   |osnovnih sredstev        |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje     |        757.000|
|   |zemljišč in neopredmetenih   |            |
|   |dolgoročnih sredstev      |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE        |        246.776|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih |         92.560|
|   |virov              |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI       |       5.294.565|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz   |       4.445.420|
|   |drugih javnofinančnih      |            |
|   |institucij           |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz     |        849.145|
|   |državnega proračuna iz sredstev |            |
|   |proračuna Evropske unije    |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |       16.017.390|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI         |       4.294.303|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki   |        720.190|
|   |zaposlenim           |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za  |        110.125|
|   |socialno varnost        |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |402 Izdatki za blago in     |       3.109.988|
|   |storitve            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti   |        100.000|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |409 Rezerve           |        254.000|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI        |       3.410.996|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |410 Subvencije         |         99.280|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in  |       1.364.356|
|   |gospodinjstvom         |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim    |        248.020|
|   |organizacijam in ustanovam   |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači     |       1.691.340|
|   |transferi            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI      |       7.484.559|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih  |       7.484.559|
|   |sredstev            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI    |        827.532|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |431 Investicijski transferi   |        727.532|
|   |pravnim in fizičnim osebam, ki |            |
|   |niso proračunski uporabniki   |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |432 Investicijski transferi   |        100.000|
|   |proračunskim uporabnikom    |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.– |       –1.607.938|
|   |I.)               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |            |
|NALOŽB                |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        200.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        200.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev |        200.000|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        100.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV       |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|44  | DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        100.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV       |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih    |        100.000|
|   |deležev in finančnih naložb   |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        100.000|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |            |
|   |(IV.–V.)            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA         |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE          |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE          |           0|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |500 Domače zadolževanje     |           0|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA         |        199.170|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA         |        199.170|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga  |        199.170|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |       –1.707.108|
|   |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V-   |            |
|   |VIII.)             |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |        –199.170|
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |       1.607.938|
|   |VIII.-IX.)=-III.        |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.  |       2.323.281|
|   |12. 2007            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.  |        616.173|
|   |12. 2008            |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08) se črta 10. člen ter se ustrezno preštevilčijo 11. in 12. člen odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008
Lendava, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost