Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2946. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil, stran 9215.

Na podlagi drugega odstavka 69. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino izpita za izvajanje policijskih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: izpit), način prijave k izpitu, priprave na izpit, pogoje, način in postopek opravljanja izpita, način ocenjevanja znanja, imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih komisij, vodenje evidenc ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(rok opravljanja izpita)
Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog policista, mora izpit opraviti v roku, določenem z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
3. člen
(dolžnost opravljanja izpita)
Dolžnost opravljanja izpita se osebi, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog policista (v nadaljnjem besedilu: kandidat), določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sklepu o premestitvi.
II. IZPIT
4. člen
(vsebina izpita)
(1) Izpit obsega pisni in ustni del.
(2) Izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
– naloge in organizacija policije,
– policijska pooblastila, praktični postopek za izvajanje policijskih pooblastil s samoobrambo,
– informacijski sistem in telekomunikacije policije,
– oborožitev s streljanjem,
– praktično usposabljanje na območnih policijskih postajah.
5. člen
(program usposabljanja)
Vsebina izpita po področjih iz prejšnjega člena je podlaga za program usposabljanja, ki ga predpiše generalni direktor policije.
6. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat se mora prijaviti k opravljanju izpita v roku 20 dni po podpisu pogodbe oziroma po prejemu sklepa o premestitvi.
(2) Kandidat predloži izpolnjeno prijavo na obrazcu št. 1 vodji organizacijske enote, v kateri je zaposlen. Vodja pošlje prijavo z obrazcem št. 2 organizacijski enoti generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Obrazca iz prejšnjega odstavka sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
7. člen
(napotitev)
(1) Kandidate napoti na izpit generalni direktor policije z odločbo.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo vodja priprav na izpit, čas, kraj in program izvajanja priprav na izpit, izvajalci priprav, čas in kraj opravljanja izpita ter pravice in obveznosti kandidatov.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena mora biti kandidatom vročena najkasneje 10 dni pred začetkom izvajanja priprav na izpit.
8. člen
(priprave na izpit)
(1) Priprave na izpit, ki so sestavni del programa iz 5. člena tega pravilnika, obsegajo:
– 70 ur strokovno teoretičnega usposabljanja v organizacijski enoti generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– tritedensko spoznavanje dela v organizacijskih enotah,
– desetdnevno praktično usposabljanje v organizacijski enoti generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Priprave na izpit izvajajo organizacijska enota generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, in druge enote Policije.
(3) Praktično usposabljanje v delovnem procesu organizira policijska uprava, na območju katere kandidat prebiva. Za delavce kriminalistične policije, ki opravljajo naloge, povezane s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, organizira usposabljanje v delovnem procesu kriminalistična policija. Kandidat lahko izjemoma, s privolitvijo organizacijske enote generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, zaradi specifike opravljanja nalog, del praktičnega usposabljanja opravlja v svoji matični enoti.
(4) Udeležba na pripravah na izpit je za vse kandidate obvezna.
(5) Izvajalci izdelajo oceno uspešnosti kandidatov in jo posredujejo vodji priprav takoj po zaključku priprav.
(6) Opravljene priprave na izpit so pogoj za pristop k izpitu.
9. člen
(izpitna komisija)
(1) Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Predsednik in člana izpitne komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja izvajanja policijskih pooblastil.
(3) Izpitno komisijo imenuje generalni direktor policije z odločbo.
10. člen
(dolžnosti predsednika izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita in ima poleg članov pravico izpraševati.
11. člen
(opravljanje izpita)
(1) Kandidat opravlja najprej pisni del, nato ustni del izpita.
(2) Pisni del izpita traja največ 120 minut. Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom osebe, ki jo določi vodja priprav.
(3) Pred začetkom pisnega dela izpita oseba, ki nadzoruje potek izpita, seznani kandidata z izpitnim redom in navodili za reševanje izpitne naloge.
(4) Ustni del izpita traja največ 20 minut.
(5) Ustni del izpita opravlja kandidat najkasneje v petih dneh po pisnem delu izpita. Vprašanja, postavljena kandidatu, morajo biti zapisana na izpitnem listku, ki ga izbere kandidat. Izpitne listke, ki jih mora biti pet več, kot je kandidatov, pripravi izpitna komisija.
12. člen
(kršitve opravljanja izpita)
(1) Če se kandidat pri pisnem ali ustnem delu izpita ne ravna po tem pravilniku in navodilih, ga predsednik izpitne komisije opomni.
(2) Kandidatu, ki opomina ne upošteva, se izpit prekine. Razlogi za prekinitev se zapišejo v zapisnik.
(3) Izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
13. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije.
14. člen
(ocena uspeha in razglasitev rezultatov)
(1) Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija iz vsakega dela izpita z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Končni uspeh kandidata oceni izpitna komisija z enotno oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Rezultat izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po sprejeti odločitvi.
15. člen
(ponovno opravljanje izpita)
(1) Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko v roku osem dni po dnevu opravljanja izpita vloži prijavo k ponovnemu opravljanju izpita, na način, določen v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika.
(2) Datum za ponovno opravljanje izpita določi na podlagi kandidatove prijave izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva prvega opravljanja izpita.
(3) O datumu, uri in kraju ponovnega opravljanja izpita obvesti kandidata organizacijska enota generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Če je kandidat tudi na ponovnem opravljanju izpita neuspešen, izpita ne more več opravljati.
16. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju izpita, ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora kandidat dostaviti izpitni komisiji dokazila o upravičenosti izostanka ali odstopa takoj oziroma najkasneje v osmih dneh po izostanku ali odstopu.
(3) Če izpitna komisija oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. Kandidat vloži prijavo k opravljanju izpita v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
(4) Ugotovitve izpitne komisije se vpišejo v zapisnik o izpitu.
17. člen
(pritožba)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, se lahko pritoži v roku osem dni po razglasitvi ocene.
(2) Pritožba se vloži pri generalnem direktorju policije. Generalni direktor policije odloči o pritožbi kandidata v roku 30 dni.
18. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka podpišeta vodja organizacijske enote generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, in predsednik izpitne komisije.
(3) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil izpit.
19. člen
(evidenca)
(1) Evidenco o kandidatih, ki so opravljali izpit, vodi organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje:
– podatke o prijavljenih kandidatih: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), pridobljeno izobrazbo vsakega kandidata in podatke o zaposlitvi,
– podatke o opravljenih obveznostih v okviru priprav na izpit,
– zapisnik o izpitu,
– podatke o izdanih potrdilih,
– zbirko dokumentov, ki vsebuje pisne naloge, obvestila, razporede kandidatov in komisij, izdana potrdila in sporočila.
(3) Evidence se hranijo trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva uspešno opravljenega izpita.
(4) Ne glede na roke shranjevanja, določene s tem pravilnikom, je organizator dolžan v rokih in po navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo iz dokumentacije, ki je arhivskega pomena.
(5) Dokumentacijo, ki jo organizator hrani trajno, in dokumentacijo, ki jo hrani kot arhivsko gradivo do izročitve pristojnemu arhivu, mora organizator arhivirati in varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih podatkov.
20. člen
(obveščanje)
Organizacijska enota generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, obvesti službo, pristojno za kadrovske zadeve, o izidu izpita za posameznega kandidata.
III. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil (Uradni list RS, št. 31/00 in 85/07).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-1290/2007
Ljubljana, dne 30. junija 2008
EVA 2008-1711-0001
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost