Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, stran 9224.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 76/03, 78/04, 85/06 in 100/07) se v 4. členu uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnim delavcem iz 1. in 2. točke tega člena se tedenska učna obveznost lahko zmanjša zaradi opravljanja nalog tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in nalog organizatorja interesnih dejavnosti:«.
V 1. točki se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»za 6 ur pouka, če je dijakov od 201 do 250,«.
Za šesto alineo se dodajo nove sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– za 7 ur pouka, če je dijakov od 251 do 300,
– za 8 ur pouka, če je dijakov od 301 do 350,
– za 9 ur pouka, če je dijakov od 351 do 400,
– za 10 ur pouka, če je dijakov več kot 400.«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelju, ki opravlja v vzgojno-izobraževalnem zavodu (v nadaljnjem besedilu: šola) naloge organizatorja interesnih dejavnosti, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, in sicer:
– za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
– za 1 uro pouka, če je dijakov od 251 do 500,
– za 1,5 ur pouka, če je dijakov od 501 do 750,
– za 2 uri pouka, če je dijakov od 751 do 1000,
– za 2,5 ur pouka, če je dijakov od 1001 do 1250,
– za 3 ure pouka, če je dijakov od 1251 do 1500,
– za 3,5 ur pouka, če je dijakov od 1501 do 1750,
– za 4 ure pouka, če je dijakov od 1751 do 2000,
– za 4,5 ur pouka, če je dijakov od 2001 do 2250,
– za 5 ur pouka, če je dijakov od 2251 do 2500,
– za 5,5 ur pouka, če je dijakov od 2501 do 2750,
– za 6 ur pouka, če je dijakov več kot 2750.
Pomočniku ravnatelja šole oziroma srednje šole kot organizacijske enote, ki opravlja delo organizatorja interesnih dejavnosti, se učna obveznost iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika lahko zmanjša za število ur iz te točke, vendar ne pod minimalno obveznost, ki je zanju določena v navedenih dveh členih.«.
2. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(razredništvo)
»Učitelju, ki opravlja v šoli naloge razrednika, se tedenska učna obveznost zmanjša, in sicer:
– v oddelkih in skupinah prvega letnika programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter v poklicnem tečaju za 1 uro pouka na teden,
– v oddelkih in skupinah zaključnih letnikov razen v 3. letniku programov nižjega poklicnega izobraževanja in programov srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja, za 1 uro pouka na teden,
– v oddelkih in skupinah ostalih letnikov, 3. letnika programov nižjega poklicnega izobraževanja in programov srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja ter začetnem letniku programov poklicno-tehniškega izobraževanja za 0,5 ure pouka na teden.
Kot skupina se šteje skupina, določena v četrtem odstavku 23., četrtem odstavku 25., četrtem odstavku 27. in četrtem odstavku 29. člena oziroma v tretjem odstavku 30. člena tega pravilnika.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(timsko poučevanje)
Sredstva, namenjena timskemu poučevanju, se določijo po naslednjem kriteriju:
– 0,5 ure pouka letno na dijaka programa poklicno-tehniškega izobraževanja, programa srednjega strokovnega izobraževanja in programa srednjega poklicnega izobraževanja, razen 3. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja,
– 0,4 ure pouka letno na dijaka 1. in 2. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja in poklicnega tečaja,
– 0,25 ure pouka letno na dijaka 3. letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja,
– 0,2 ure pouka letno na dijaka 3. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja.«.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju pripravnika se prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.«.
5. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(slovenščina za tujce)
Sredstva za tečaj slovenskega jezika za tujce se določijo v odvisnosti od števila dijakov, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenščine potrebujejo pomoč.
Merila za plačilo tečaja se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.«.
6. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami)
Število strokovnih delavcev na delovnem mestu svetovalnega delavca se določi tudi v odvisnosti od števila dijakov z odločbami o usmeritvi, in sicer:
– če je na šoli od 20 do 40 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,25 svetovalnega delavca,
– če je na šoli od 41 do 60 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,50 svetovalnega delavca,
– če je na šoli več kot 60 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,75 svetovalnega delavca.«.
7. člen
Besedilo14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednja delovna mesta:
– delovno mesto računovodje VI; imeti mora višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja),
– delovno mesto knjigovodje V; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo,
– delovno mesto poslovnega sekretarja VI; imeti mora višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja),
– delovno mesto administratorja V; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.
Število delavcev na delovnih mestih računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in sicer:
– od 20 do 30 oddelkov: 1 računovodja VI in 1 poslovni sekretar VI,
– od 31 do 40 oddelkov: 1 računovodja VI in 0,5 knjigovodje V ter 1 poslovni sekretar VI in 0,5 administratorja V,
– več kot 40 oddelkov: 1 računovodja VI in 1 knjigovodja V ter 1 poslovni sekretar VI in 1 administrator V.
Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnih mest računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.
Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.
Število delavcev na delovnih mestih računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, določi z ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.
Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število računovodij VI, knjigovodij V, poslovnih sekretarjev VI in administratorjev V določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.
Izraz »prejšnja« iz prve in tretje alinee prvega odstavka tega člena je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«.
8. člen
V prvi alinei 21.a člena se za besedo »srednjega« dodata besedi »in nižjega«.
V drugi alinei se za besedo »strokovnega« dodata besedi »in poklicno-tehniškega«.
9. člen
V prvem odstavku 23. člena se številka »20« nadomesti s številko »16«, številka »25« pa s številko »20«.
V drugem odstavku se številka »25« nadomesti s številko »20«.
V tretjem odstavku se besedilo »s 25« nadomesti z besedilom »z 20«.
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Prvi in tretji odstavek tega člena se začneta uporabljati za 1. letnike v šolskem letu 2008/2009 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvajata v višje letnike.
Drugi odstavek tega člena se začne uporabljati za 2. letnike v šolskem letu 2009/2010 in za 3. letnike v šolskem letu 2010/2011.«.
10. člen
V prvi alinei 24. člena se številka »20« nadomesti s številko »16«.
V drugi alinei se številka »18« nadomesti s številko »14«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– na praviloma največ 12 dijakov, če so vključeni 3 ali več dijakov.«.
Črtata se četrta in peta alinea.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejšnji odstavek se začne uporabljati za 1. letnike v šolskem letu 2008/2009 in se v naslednjih šolskih letih postopoma uvaja v višje letnike.«.
11. člen
V 42. členu se črta besedilo »9., 10., 11., 12. in«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za delovna mesta iz 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika šola z dijaškim domom upošteva normativne vzgojne skupine brez študentov višjih šol.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Črta se 48. člen.
13. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za delovno mesto poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 7. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-44/2008
Ljubljana, dne 19. maja 2008
EVA 2008-3311-0046
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost