Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje, stran 9191.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje (Uradni list RS, št. 6/04 in 109/05) se v 4. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Šola lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih šolskih površin,
– se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Šola si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok oziroma učenec prebiva.«
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev osnovne šole (od tega ima podružnica enega) in
– trije predstavniki staršev (od tega ima podružnica enega).«
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Če organi iz tretjega odstavka tega člena, ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja, svet šole posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
V skladu z 2. členom tega odloka se oblikuje nov svet šole.
Člani sveta šole morajo biti imenovani oziroma izvoljeni najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka, prva seja novega sveta pa mora biti sklicana najpozneje v enem mesecu od izvolitve oziroma imenovanja vseh članov.
Do konstituiranja novega sveta šole opravlja njegove naloge sedanji svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Sedanji ravnatelj opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-9
Sežana, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost