Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2901. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled, stran 9137.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 11. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov ter način določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled.
Dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športnih in kulturnih društev, ki delujejo v občini, ni predmet tega pravilnika.
2. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti se določijo s proračunom občine za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
A. Področje kulture
– sofinanciranje prireditev,
– kulturni projekti kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev,
– projekti obnove nepremičnih kulturnih spomenikov.
B. Področje socialnega varstva (preventivni projekti ter humanitarni projekti in programi)
– dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost,
– izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanje društev upokojencev v občini,
– preventivni programi za starejše,
– drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
C. Področje delovanja mladih
– dejavnosti mladinskih organizacij v občini,
– preventivni programi za mlade,
– pomoč nadarjenim mladim.
D. Druga področja družbenih dejavnosti, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE
4. člen
(pogoji)
Vlagatelji vloge na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti morajo izpolnjevati pogoje:
– da imajo sedež in pretežno delujejo v Občini Bled oziroma da imajo stalno bivališče v Občini Bled;
– da so registrirani za opravljanje programov na tistem področju, za katerega vlagajo vlogo;
– da aktivno delujejo vsaj eno leto in imajo zagotovljene pogoje za svoje delovanje (prostore, kadre ipd.);
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (pristojnemu občinskemu organu so redno dostavljali vsa zahtevana poročila in programe (kolikor ne kandidirajo prvič) iz katerih je to razvidno).
Prva alinea prejšnjega odstavka ne velja za humanitarna, invalidska društva ter druga društva, ki delujejo regijsko in imajo članstvo oziroma uporabnike tudi iz Občine Bled, kar izkazujejo z evidenco o članstvu oziroma o uporabnikih programa.
IV. DOLOČITEV MERIL ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
5. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti.
V. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
6. člen
(postopek dodeljevanja)
Sredstva proračuna občine se dodelijo ob smiselni uporabi postopka, določenega z veljavnim Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(veljavnost)
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 039-9/2008
Bled, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost