Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6059/08 , Stran 2437
1. Predmet in območje javnega razpisa Predmet razpisa oddaje oglasnih objektov in/ali oglasnih mest za namen oglaševanja so trije sklopi: a) I . sklop – oglasni stolpi in oglasna mesta za postavitev oglasnih panojev in/ali b) II. sklop – nosilci in drogovi čez cestnih transparentov in/ali c) III. sklop – oglasna mesta za namestitev oglasnih panojev na drogovih javne razsvetljave. Prijavitelj se lahko prijavi za en ali več sklopov. Oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega objekta. Oglasni objekti po tem javnem razpisu so: oglasni stolpi, oglasni panoji, nosilci in drogovi čez cestnih transparentov ter oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave. Oglasni objekti se lahko postavljajo na zemljiščih in objektih, v skladu z razpisno dokumentacijo, na katerih ima Občina Grosuplje lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico na javnih površinah. Kataster oglasnih mest s posameznimi vrstami stalnih objektov za oglaševanje, je priloga k temu javnemu razpisu. Oglasna mesta po tem javnem razpisu so oglasna mesta za postavitev oglasnih panojev in prosti drogovi javne razsvetljave za namestitev oglasnih panojev. Predmet oddaje so vsa oglasna mesta/oglasni objekti, ki so označeni v katastru oglasnih mest, znotraj posameznega sklopa. Prijavitelj mora oddati prijavo za vsa oglasna mesta/oglasne objekte iz I. ali II. sklopa, v nasprotnem primeru, bo njegova prijava kot nepravilna zavrnjena. Za sklop III. pa prijavitelji izberejo oglasna mesta iz Katastra oglasnih mest, v poljubni količini. Oglasna sredstva so obvestila in sporočila v obliki plakatov, nalepk, transparentov, letakov, napisov, znakov in simbolov s sporočilno vsebino, ki se namestijo na oglasni objekt. 2. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja: začetek pogodbenega razmerja je predvidoma 1. 8. 2008 za obdobje 5 let. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) prijavitelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; b) prijavitelj razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa; c) prijavitelj je finančno usposobljen za izvajanje predmeta razpisa; d) prijavitelj ima poravnane vse davke in ostale obveznosti do RS; e) prijavitelj v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov; f) prijavitelj ima poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Grosuplje. 4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu z razpisno dokumentacijo. 5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo. 6. Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril Merila za sklop I. in II. 1. ponujena najemnina za eno oglasno mesto in/ali oglasni objekt – 40 točk, 2. dosedanje izkušnje ponudnika (reference) – 20 točk, 3. obveščanje za potrebe Občine Grosuplje – 10 točk, 4. samo za sklop I.: Izgled oglasnih panojev – 30 točk. Najvišje število točk, ki jih posamezni prijavitelj lahko dobi za sklop I. je 100, za sklop II. pa 70. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri posameznem sklopu prejel največ točk. Merila za sklop III. Merilo je število oglasnih mest, za katere prijavitelj ponudi, da jih vzame v najem. Javni razpis za sklop III. se odda prijavitelju, ki ponudi, da vzame v najem največje število oglasnih mest. 7. Rok in način predložitve prijav: do 28. 7. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina Grosuplje, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. 8. Rok za izbor prijavitelja: 30 dni od odpiranja ponudb. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijavitelja: 15 dni po izdaji odločbe. 10. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom: ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije na pisna vprašanja, poslana do 25. 7. 2008. Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Marina Štrus. 11. Druge informacije o naročilu: datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na www.grosuplje.si (rubrika razpisi). Kataster oglasnih mest lahko prijavitelji dobijo po pošti ali osebno na Občini Grosuplje, po predhodni najavi pri Marini Štrus po elektronski pošti Marina.Strus@ob.grosuplje.si ali po tel. 01/788-87-50. 12. Datum in kraj odpiranja prijav: 28. 7. 2008 ob 12.30, v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje. Odpiranje prijav ne bo javno.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti