Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2903. Pravilnik o tržnem redu v Občini Bovec, stran 9139.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08) v skladu z 28. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93) je Občinski svet Občine Bovec na 16. redni seji dne 26. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o tržnem redu v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o tržnem redu v Občini Bovec določa pogoje trgovanja na tržnici: lokacijo, obratovalni čas, seznam blaga, določa pravice in obveznosti uporabnikov, nadzor nad prodajo blaga, vzdrževanje reda in čistoče na tržnici v Bovcu, katere upravljalec je Občina Bovec.
2. člen
Občina Bovec lahko upravljanje delegira skladno z veljavno zakonodajo in občinskimi predpisi.
3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
4. člen
Upravljalec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tega pravilnika,
– Občinskemu svetu Občine Bovec predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino po sklepu Občinskega sveta Občine Bovec,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici.
III. OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Tržnica obratuje vsak dan od 6.00 do 20.00.
Upravljalec lahko predlaga spremembo urnika tržnice in jo uveljavi po pisni odobritvi župana. Spremembo je dolžan objaviti najmanj 7 dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega urnika.
6. člen
Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
7. člen
Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru parc. št. 443/2, k.o. Bovec v mestu Bovec na območju ob kulturnem domu, na platoju ob cesti nasproti gostišča Martinov hram, tržni prostor pa je talno označen. Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.
Tržni prostor je razdeljen na tri dele, in sicer na zunanji prostor za prodajo živil z nižjim in srednjim tveganjem, zunanji prostor za galanterijo in izdelke ročnih spretnosti in zaprt prostor oziroma kiosk za prodajo živil s srednjim in višjim tveganjem.
8. člen
Tržnica razpolaga s tržnim prostorom in pomožnimi prostori:
– zaprt prodajni prostor zajema kiosk s prostorom za prodajo živil s srednjim in višjim tveganjem, dodatnim tržnim prostorom ter pomožnim prostorom s sanitarijami in garderobo za prodajalce na tržnici,
– odprt prodajni prostor zajema stojnice, dva uvoza za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo, ob soglasju upravljalca pa je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
Sanitarije za obiskovalce trga so v neposredni bližini tržnice, in sicer so to javne sanitarije v poslovno-turističnem objektu Stergulčeva hiša na naslovu Trg golobarskih žrtev 22-23.
9. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljalcem in stalnim prodajalcem.
Rezervacije za stojnice za daljši čas od 30 dni lahko upravljalec odda tudi z natečajem, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago občasnim prodajalcem.
S stalnimi prodajalci upravljalec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljalec določi prodajna mesta. V primeru, da do 9.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, tega lahko upravljalec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
10. člen
Prodajna mesta upravljalec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je dolžan preveriti ustreznost prodajalca.
11. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje so dolžni počistiti morebitne nečistoče na stojnici in v njeni neposredni bližini. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago. V kiosku po končanem trgovanju prodajalec mokro očisti vse delovne površine.
12. člen
Upravljalec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljalca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja pravil upravljalca.
V. PRODAJA BLAGA
13. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
14. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali; semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago. Z dovoljenjem upravljalca se lahko na tržnici prodaja oblačila, posteljnina, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, rabljeno blago vendar je dovoljena le občasna prodaja.
Trguje se v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
15. člen
Na tržnici smejo prodajati
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije ter
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo za pred začetkom prodaje na tržnici pri pristojnem upravnem organu pridobiti potrdilo o lastni proizvodnji. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
16. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
17. člen
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
18. člen
Živila s srednjim in visokim tveganjem se prodajajo v primernih premičnih ali fiksnih živilskih prodajalnah v skladu z veljavnimi predpisi. Za prodajo teh živil morajo prodajalci zagotavljati ustreznost živil s strani pooblaščenih organizacij.
19. člen
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru, v pokritem pa le, če so izponjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.
Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le istovrstna živila živalskega izvora.
Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhomesne izdelke se lahko prodaja na drobno.
Mlečni izdelki; sir se lahko reže, skuta, sirotka in sveže mleko morajo biti v primerni embalaži.
20. člen
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
21. člen
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
22. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
23. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljalec.
24. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
VI. PRISTOJBINA
25. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa Občinski svet Občine Bovec na predlog upravljalca.
26. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
27. člen
Dnevno pristojbino plača prodajalec, preden zasede prodajno mesto.
Pooblaščena oseba upravljalca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca tržnega časa.
VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA
28. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,
2. organi za notranje zadeve,
3. upravljalec.
29. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljalec, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan upravljalcu predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
30. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
Izjemoma se lahko skladiščijo živila živalskega izvora v hladilnih vitrinah, vendar le v primeru, da naslednji tržni dan vrši prodajo isti prodajalec oziroma podjetje.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
31. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
32. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako je prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. V kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljalec na stroške prodajalca.
33. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu začasno prepove prodaja.
34. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljalec:
– dnevno čisti prodajalne površine in opremo,
– prazni posode za odpadke,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.
35. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana, razen specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za to predvidenih uvozih, ter v primeru, ko to izjemoma dovoli upravljalec.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pravilnik o tržnem redu začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tržni red je povzetek tega pravilnika in mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici, celoten pravilnik pa mora biti dostopen na spletnem portalu Občine Bovec.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljavnost Tržnega reda za tržni prostor v Bovcu (Uradno glasilo, št. 10/1996).
Št. 007-04/2008
Bovec, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost