Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6034/08 , Stran 2441
I. Predmet prodaje: – Osebno vozilo Renault Megane 1.6, reg. št.: LJ Z4-28F, letnik 2001, inventarna številka 1411007600, 105.000 prevoženih km, št. ohišja: VF1BA0B0525769717, tip motorja: K4MA7, 01598 ccm, 079 kW. Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano. Potrebno dodatnega popravila. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 2.550,00 EUR. – Osebno vozilo Renault Laguna 1.8., reg. št.: LJ Z4-29F, letnik 2001, inventarna številka 1411007601, 165.000 prevoženih km, št. ohišja: VF1BG0B0525349570, tip motorja: F4PC7, 01783 ccm, 089 kW. Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 3.800,00 EUR. II. Zakonska podlaga za razpolaganje Prodaja dveh osebnih vozil se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) sta bili osebni vozili vključeni v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države. III. Vozili se prodajata po načelu »videno kupljeno«. IV. Pogoji sodelovanja: a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št.: 01100-6300109972, sklic: 18 14117-7201001-2008 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe, – davčna številka, – številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane kavcije, – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija), – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – navedbo premičnin, ki sta predmet ponudbe, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika in z žigom. e) Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. V. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do dne 6. avgusta 2008 do 12. ure, na naslov: Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana, pod oznako »javno zbiranje ponudb za prodajo vozil – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko oddane priporočeno po pošti ali osebno v času uradnih ur glavne pisarne: med tednom od 9. ure do 15. ure razen ob petkih od 9. ure do 14.30. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 20. avgusta 2008. VI. Ponudnik mora ponuditi odkup obeh vozil v celoti, sicer bo ponudba izločena. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe. IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilih na naslovu: Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Simon Presekar (tel. 01/478-14-09; e-naslov: simon.presekar@gov.si). Ogled vozil je mogoč po predhodnem dogovoru z Simonom Presekarjem.

AAA Zlata odličnost