Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2948. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov, stran 9222.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Uradni list RS, št. 76/03, 78/04 in 100/07) se v 2. členu črta besedilo »ter učiteljev praktičnega pouka in veščin«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta četrta alinea.
Dosedanja peta alinea postane nova četrta alinea.
3. člen
V 4. členu se v prvem stavku številka »5« nadomesti s številko »4« in črta besedilo »v državni predmetni komisiji za splošno maturo,«.
V 1. točki se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– za 6 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 201 do 250,«.
Za šesto alineo se dodajo nove sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– za 7 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 251 do 300,
– za 8 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 301 do 350,
– za 9 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 351 do 400,
– za 10 ur pouka, če je dijakov – maturantov več kot 400.«.
V 2. točki se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– za 2,5 ur pouka, če je dijakov od 1001 do 1250,«.
Za peto alineo se dodajo nove šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea, ki se glasijo:
»– za 3 ure pouka, če je dijakov od 1251 do 1500,
– za 3,5 ur pouka, če je dijakov od 1501 do 1750,
– za 4 ure pouka, če je dijakov od 1751 do 2000,
– za 4,5 ur pouka, če je dijakov od 2001 do 2250,
– za 5 ur pouka, če je dijakov od 2251 do 2500,
– za 5,5 ur pouka, če je dijakov od 2501 do 2750,
– za 6 ur pouka, če je dijakov več kot 2750.«.
Črta se 3. točka.
Dosedanja 4. in 5. točka postaneta 3. in 4. točka.
4. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(razredništvo)
Učitelju, ki opravlja v šoli naloge razrednika, se tedenska učna obveznost zmanjša, in sicer:
– v oddelkih oziroma skupinah prvega in zaključnega letnika ter maturitetnega tečaja za 1 uro pouka na teden,
– v oddelkih oziroma skupinah ostalih letnikov za 0,5 ure pouka na teden, razen za skupine, določene v 27. členu tega pravilnika.
Kot skupina se šteje skupina, določena v četrtem odstavku 20. člena oziroma v tretjem odstavku 25. člena tega pravilnika.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(timsko poučevanje)
Sredstva, namenjena timskemu poučevanju, se določijo po naslednjem kriteriju:
– 0,65 ure pouka letno na dijaka posameznega gimnazijskega programa, razen programa umetniške gimnazije, glasbene in plesne smeri in športnega oddelka programa gimnazija,
– 0,4 ure pouka letno na dijaka programa maturitetnega tečaja,
– 0,3 ure pouka letno na dijaka programa umetniške gimnazije, glasbene in plesne smeri (brez dijakov, ki se vzporedno izobražujejo).«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju pripravnika se prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.«.
7. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(slovenščina za tujce)
Sredstva za tečaj slovenskega jezika za tujce se določijo v odvisnosti od števila dijakov, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenščine potrebujejo pomoč.
Merila za plačilo tečaja se določijo s posamičnimi sklepi ministra, pristojnega za šolstvo.«.
8. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami)
Število strokovnih delavcev na delovnem mestu svetovalnega delavca se določi tudi v odvisnosti od števila dijakov z odločbami o usmeritvi, in sicer:
– če je na šoli od 20 do 40 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,25 svetovalnega delavca,
– če je na šoli od 41 do 60 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,50 svetovalnega delavca,
– če je na šoli več kot 60 dijakov z odločbami o usmeritvi, ki predstavljajo vsaj 3% vseh dijakov na šoli, se šoli za koordinacijo dela s temi dijaki prizna 0,75 svetovalnega delavca.«.
9. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor oziroma ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda sistemizira v odvisnosti od števila dijakov naslednja delovna mesta:
– delovno mesto računovodje VI; imeti mora višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja),
– delovno mesto knjigovodje V; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo,
– delovno mesto poslovnega sekretarja VI; imeti mora višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja),
– delovno mesto administratorja V; imeti mora srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.
Število delavcev na delovnih mestih računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V se določi v odvisnosti od števila oddelkov, določenih po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in sicer:
– od 20 do 30 oddelkov: 1 računovodja VI in 1 poslovni sekretar VI,
– od 31 do 40 oddelkov: 1 računovodja VI in 0,5 knjigovodje V ter 1 poslovni sekretar VI in 0,5 administratorja V,
– več kot 40 oddelkov: 1 računovodja VI in 1 knjigovodja V ter 1 poslovni sekretar VI in 1 administrator V.
Število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnih mest računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V, se določi tako, da se število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli s 30.
Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.
Število delavcev na delovnih mestih računovodje VI, knjigovodje V, poslovnega sekretarja VI in administratorja V se na vzgojno-izobraževalnem zavodu z manj kot 20 oddelki, določenimi po kriterijih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, določi z ustrezno krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.
Na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ima po ustanovitvenem aktu vsaj tri srednje šole kot organizacijske enote, se število računovodij VI, knjigovodij V, poslovnih sekretarjev VI in administratorjev V določa po kriterijih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena po šolah kot organizacijskih enotah.
Izraz »prejšnja« iz prve in tretje alinee prvega odstavka tega člena je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«.
10. člen
V 49. členu se črta besedilo »9., 10., 11., 12. in«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za delovna mesta iz 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika šola z dijaškim domom upošteva normativne vzgojne skupine brez študentov višjih šol.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za delovno mesto poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 9. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-42/2008
Ljubljana, dne 19. maja 2008
EVA 2008-3311-0045
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost