Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Št. 043/08 Ob-6029/08 , Stran 2430
v okviru: programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 3. Ukrep: Razvoj in inovacije v gospodarstvu 3.3.4.: Zagonska sredstva za novonastala inovativna podjetja 1. Opredelitev neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). Izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija). 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade RS št. 47601-2/2008/3, z dne 28. 2. 2008), Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti sheme državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, de minimis, št. priglasitve M002-5715334-2007 dne 6. 11. 2006 (z dopolnitvami 15. 2. 2007, 19. 4. 2007 in 26. 9. 2007), Pogodba št.: TIA – 6064 – 2008 – NS, z dne 24. 6. 2008. 3. Predmet, namen in cilji razpisa 3.1 Predmet razpisa Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih skupin na trg. Javni razpis sledi principu odprte inovativnosti (»open innovation«), to je, da se proces komercializacije odvija izven organizacije, ki je raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da raziskovalni rezultat ni bil razvit v podjetju, ki je prijavitelj projekta. Rezultat projekta mora predstavljati komercializacijo znanja oziroma raziskovalnih rezultatov. 3.2 Namen razpisa Namen javnega razpisa je pospešiti prenos znanja in raziskovanih rezultatov iz raziskovalnih skupin na trg ter spodbujati ustanavljanje podjetij, ki bodo element uspešne komercializacije znanja in bodo zaposlovala visoko usposobljeno delovno silo ter dosegala visoko dodano vrednost. Javni razpis je namenjen spodbujanju podjetij v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na globalnem trgu. Prijavitelji morajo pokazati, da je predmet projekta prenos znanja in raziskovalnih rezultatov, ki so bili razviti v raziskovalnih skupinah, na trg, in da se proces komercializacije raziskovalnih rezultatov odvija izven organizacije, ki je raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da raziskovalni rezultat ni bil razvit v podjetju ali v sodelovanju s podjetjem, ki je prijavitelj projekta. Podjetje, ki je prijavitelj projekta, mora biti mlado podjetje, imeti rešen prenos intelektualne lastnine med njim in raziskovalno skupino, kjer je bil raziskovalni rezultat razvit, ter vsebovati mednarodno komponento, kar pomeni, da ima bodisi mednarodne partnerje ali je usmerjeno na mednarodne trge. Med projekti bodo pri izbiri imeli prednost tisti, ki bodo izkazovali: – višjo tehnološko, poslovno in tržno perspektivnost projekta, – kakovosten načrt izvedbe projekta, – sposobnost podjetja ali ključnih oseb za izvedbo projekta, – ustrezen načrt razvoja podjetja in ugodne poslovne učinke projekta na podjetje. Hkrati s prijavo na javni razpis »Spodbujanje procesa komercializacije znanja« se prijavitelji prijavljajo tudi na mednarodni razpis »VALOR« (Priloga 4 VALOR) (več o mednarodnem razpisu VALOR na spletni strani www.tia.si), kar pomeni, da sprejemajo tudi obveznosti mednarodnega razpisa »VALOR«. 4. Pogoji sodelovanja Z javnim razpisom bodo podprta podjetja – prijavitelji projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – prikažejo, da je predmet projekta prenos znanja in raziskovalnih rezultatov, ki so bili razviti v raziskovalnih skupinah, na trg, in da se proces komercializacije raziskovalnih rezultatov odvija izven organizacije, ki je raziskovalni rezultat razvila, kar pomeni, da raziskovalni rezultat ni bil razvit v podjetju ali v sodelovanju s podjetjem, ki je prijavitelj projekta; – imajo rešen prenos pravic intelektualne lastnine med raziskovalno skupino in podjetjem prijaviteljem; – so mlado podjetje, kar pomeni, da je podjetje registrirano po vključno 15. 12. 2004; – niso kapitalsko povezani z organizacijo, v kateri je bil raziskovalni rezultat razvit; – da razvoj raziskovalnega rezultata, ki je predmet prenosa, ni bil financiran s strani prijavitelja ali s strani s prijaviteljem povezanih podjetij; – se strinjajo, da se hkrati s prijavo na javni razpis »Spodbujanje procesa komercializacije znanja« prijavitelji prijavljajo tudi na mednarodni razpis »VALOR« in s tem sprejemajo vse obveznosti mednarodnega razpisa »VALOR«; – da projekt vsebuje mednarodno komponento, kar pomeni, da ima bodisi mednarodne partnerje ali je usmerjeno na mednarodne trge; – prijavljeni projekt ni v nasprotju z etičnimi načeli; – se zavezujejo, da bodo v primeru, da je podjetje izbrano za sofinanciranje, za potrebe mednarodnega razpisa »VALOR« poročali v angleškem jeziku. Splošni pogoji za podjetja: – podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču ali drugem organu po vključno 15. 12. 2004; – je gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 – popr.), 10/08 – ZGD-1A) ali samostojni podjetnik; – spada v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (priloga I Uredbe Komisije ES št. 364/2004 z dne 25. 2. 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja) (Priloga 1 VALOR); – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo prisilne poravnave; – ima poravnane vse svoje obveznosti do Republike Slovenije; – je na dan 31. 12. 2007 bilo v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ne velja za podjetja, registrirana po tem datumu); – ni pridobilo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo); – ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 102/07, 29/08); – ni za iste stroške pridobilo in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti raziskovalno-razvojni projekt, se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru raziskovalno-razvojnega projekta iz različnih javnih virov, se prekine obveznost agencije po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do dneva vračila; – posamezno podjetje lahko v okviru tega javnega razpisa nastopa največ enkrat. Pogoji za raziskovalno skupino: – v tem razpisu je raziskovalna skupina organizirana skupina, katere dejavnost je raziskovanje, in je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 4.1 Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni: – vladne službe, institucije javne uprave, javna podjetja in hčerinska podjetja javnih podjetij; – velika podjetja; – projekti, pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe obstoječih izdelkov ali storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take spremembe lahko predstavljale izboljšave. Na razpis se lahko prijavijo vsa mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS: – področje A – Kmetijstvo, – področje B – Ribištvo, – skupina CA 10 – Premogovništvo (pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga, lignita in šote). – področje G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe. Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči. 5. Upravičeni stroški Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema de minimis. Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti sofinancirani iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih javnih virov. Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti projektov, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa. Za sofinanciranje se lahko uveljavljajo upravičeni stroški, ki so nastali v povezavi s procesom komercializacije znanja in raziskovalnih rezultatov, ki je del projekta, in so nastali po datumu prejema vloge na razpis. Upravičeni stroški so: a) Stroški dela zaposlenih (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki so zaposleni izključno za razvojno-raziskovalno dejavnost) do obsega, kot so le ti zaposleni na razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta. Razvojno raziskovalne aktivnosti morajo biti nedvoumno povezane s komercializacijo raziskovalnega rezultata, ki je predmet projekta. Stroški dela se prikažejo z opravljenimi urami na projektu; maksimalna II. bruto vrednost ure znaša ob objavi razpisa 18,92 EUR in je določena v skladu z Navodilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Navedena vrednost ure se lahko spremeni skladno s spremembo Navodila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. b) Stroški storitev zunanjih izvajalcev (poslovno in tržno svetovanje, izdelava tržnih analiz in študij; stroški avtorskih honorarjev, neposredno povezanih s projektom, stroški storitev za inovacije – tehnična knjižnica, kakovostno označevanje, preverjanje in certificiranje). c) Stroški storitev zunanjih izvajalcev za dodatne razvojno raziskovalne aktivnosti, za izdelavo dodatnih raziskav, neposredno povezanih s komercializacijo raziskovalnega rezultata (dodatne razvojno raziskovalne aktivnosti, ki so potrebne za prenos raziskovalnih rezultatov na trg); v maksimalni višini 20% vrednosti vseh upravičenih stroškov. d) Stroški nematerialnih investicij (stroški patentnih zaščit, stroški ostalih avtorskih zaščit, stroški patentiranih pravic). e) Ostali stroški (vodenje projekta, najemnina, računovodske storitve, stroški energentov in telefona, interneta); v maksimalni višini 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. Kot dokazilo upravičenih stroškov se predloži potrdilo o plačilu oziroma v primeru stroškov dela zaposlenih izpolnjeno poročilo posameznega zaposlenega o opravljenem delu in izjavo podjetja o plačilu. Nakup materiala ter storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu, bo ocenila strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranje projektov, ki so presegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. V primeru, da je višina sredstev, ki ostane nerazporejena, ker ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, večja od 25.000 EUR, potem je do sredstev v višini, ki ostane nerazporejena, upravičena naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina sredstev Stopnja sofinanciranja navedenih upravičenih stroškov je do 85%. Skupna višina razpisanih subvencij je 500.000 EUR. Vrednost subvencije za posamezni projekt naj bo med 50.000 in 150.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu ministrstva na proračunskih postavkah: 6064. 8. Izvedba sofinanciranja Odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun podjetja – prijavitelja. Osnova za izplačilo sredstev je s strani skrbnika pogodbe na agenciji in skrbnika pogodbe na ministrstvu pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi in izstavi agenciji prijavitelj. 9. Obdobje za porabo sredstev Posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2009. Sredstva, odobrena za izvajanje projekta v posameznem proračunskem letu, morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta, razen, če ministrstvo ob koncu posameznega proračunskega leta določi drugače, kar se uredi z aneksom k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju. 10. Hranjenje dokumentacije Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala hraniti vso dokumentacijo, povezano s projektom v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Vsi sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 11. Način oddaje vloge in razpisni rok Rok za oddajo vlog je 8. 8. 2008 do 12. ure. Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena do zgoraj navedenega roka v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga – Valor« ter polnim naslovom prijavitelja na zadnji strani. 12. Odpiranje vlog Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo 11. 8. 2008 ob 10. uri v sejni sobi agencije. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu, bodo zavržene. 13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 14. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa. 16. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – v pisni obliki na naslov Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, s pripisom »VALOR« ali – v elektronski obliki na naslov: infoVALOR@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu http://www.tia.si.

AAA Zlata odličnost