Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2958. Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod)
2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I)
2960. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B)
2961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1B)
2962. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E)
2963. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-B)
2964. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2965. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008
2966. Uredba o sežiganju odpadkov
2967. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
2968. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici prvega poleta z motornim letalom na Slovenskem
2969. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča
2970. Uredba o prenehanju uporabe in veljavnosti predpisov, s katerimi so določeni mejni prehodi, delovni čas in obseg uporabe mejnih prehodov Republike Slovenije na notranjih mejah Evropske unije
2971. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
2972. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
2973. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli rtič
2974. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje

Sklepi

2975. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

2976. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
2977. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu
2978. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu sprejema prošnje za mednarodno zaščito
2979. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov iz vpisnika morskih čolnov
2980. Pravilnik o podeljevanju javnega pooblastila na področju turizma
2981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

2982. Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2008 do 20. 12. 2008
2983. Odločba o oceni ustavnosti nekaterih določb Zakona o letalstvu
2984. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
2985. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici in zavrnitvi pobude

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2986. Razpis ponovnih nadomestnih volitev enega člana državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev
2987. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara)

OBČINE

Bloke

2988. Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2989. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Črnomelj

2990. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO«

Dol pri Ljubljani

2991. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
2992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
2993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

2994. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
2995. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
2996. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd

Jesenice

2997. Sklep o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Ljubljana

2998. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška

Medvode

2999. Odlok o podeljevanju koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Miren-Kostanjevica

3000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007
3001. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica
3002. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Oplotnica

3003. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Prevalje

3004. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje

Ribnica

3005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2007

Semič

3006. Odlok o grbu in zastavi Občine Semič

Sevnica

3007. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
3008. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu obrtna cona Boštanjsko polje
3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica
3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

3011. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici

Sveta Ana

3012. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2007
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti