Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2998. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška, stran 9427.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Funkcionalna enota D10, prostor med Celovško cesto, Frankopansko ulico, Gubčevo ulico in Žibertovo ulico, je po Odloku o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 70/95 in 67/05 – odločba US) namenjena stanovanjem ter spremljajočim dejavnostim, v podrobnejši namenski rabi pa pretežno osrednji mestnim poslovnim dejavnostim ob Celovški cesti, v notranjosti enote pa stanovanjem. Ob novogradnjah je dopustna rušitev večjega dela objektov v enoti, nove zgradbe pa morajo imeti enotno višino (pritličje in še štiri nadstropja). V funkcionalni enoti je obvezna tudi izgradnja parkirno garažne hiše.
Mestna občina Ljubljana želi na območju urejanja iz tega sklepa zagotoviti kvalitetne in tudi investicijsko privlačne možnosti za stavbno prenovo. Omogočiti želi ureditev, ki bo ožjemu in širšemu prostoru ob upoštevanju obstoječih vrednot v prostoru ponudila v programskem in tudi oblikovnem oziru nove kvalitete in možnost za zvišanje kvalitete bivanja. Zato je potrebno izdelati nov prostorski akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, ki ga omejujejo na jugozahodu Celovška cesta, na jugovzhodu Frankopanska ulica, na severovzhodu Gubčeva ulica, na severozahodu pa Žibertova ulica. Območje je veliko okoli 6.500 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. DARS d.d., Izpostava Ljubljana
6. Slovenske železnice d.d.
7. RS, Ministrstvo za kulturo
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga, d.o.o.
12. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana.
Variantne rešitve se bo pripravilo v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-21/2008-1
Ljubljana, dne 23. junija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost