Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007, stran 9430.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2007 izkazuje:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                3.639.412,15
II. Skupaj odhodki                3.543.050,96
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)      96.361,19
(I.-II).
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja       0,00
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih        0,00
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba       0,00
kapit. deležev
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)         96.361,19
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna               0,00
IX. Odplačila dolga                   0,00
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)             0,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na       96.361,19
računih (III.+VI.+X.)
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2007      258.408,44
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 258.408,44 € se prenese v proračun leta 2008 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2007 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2008.
4. člen
Na dan 31. 12. 2007 znašajo sredstva rezervnega sklada 10.243,03 €.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2008
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost