Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2999. Odlok o podeljevanju koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 9428.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 25. in 150. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 1. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o podeljevanju koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Medvode, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja več koncesionarjev, vendar v posameznem območju, ki ga določi koncedent v javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid);
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu predpisi;
– ima letni delovni načrt;
– bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, ki jo določi občinski svet oziroma za ceno, ki jo je ponudil v javnem razpisu, če je ta nižja od cene, ki jo določi občinski svet;
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, do podpisa koncesijske pogodbe.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme – 20 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih izvajanju programa, varnost, dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program – 10 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in/ali kvalitetnejši kot ga določajo predpisi ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu – 10 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem območju.
4. cena programa, izdelana po veljavni metodologiji – 20 točk
Kdor ponudi ceno programa, ki je določena, ne pridobi nobene točke. Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka – 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.
6. rok pričetka izvajanja javne službe – 30 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije;
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
– pogoje za opravljanje dejavnosti;
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
– rok, do katerega se sprejemajo prijave;
– merila za izbiro;
– čas odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti vodi javno odpiranje ponudb in pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.
Kolikor ponudbi niso priloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka.
10. člen
Župan za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, v kateri je en delavec občinske uprave, ostali pa delujejo na področju družbenih dejavnosti.
11. člen
Na podlagi meril iz 5. člena tega odloka komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika ali ponudnike za posamezno območje, ki je/so najprimernejši oziroma najugodnejši.
Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. V tem primeru se razpis lahko ponovi.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa se podrobneje določi:
– predmet koncesije;
– cena programa;
– obseg izvajanja dejavnosti;
– začetek izvajanja koncesije;
– rok za odpoved koncesije;
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent;
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije;
– na podlagi odpovedi z najmanj šestmesečnim odpovednim rokom;
– z odvzemom koncesije, po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncesionarja in koncendenta.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja oddelek za družbene dejavnosti.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-11/08
Medvode, dne 1. julija 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost