Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2977. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu, stran 9326.

Na podlagi šestega in osmega odstavka 173. člena ter prvega odstavka 177. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu
1. člen
V Pravilniku o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa pogoje, ocenjevanje in način opravljanja vozniškega izpita za voznika motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: izpit), delo izpitnih komisij, strokovno izobraževanje članov izpitnih komisij, način zagotavljanja kakovosti in nadzora nad delom članov izpitnih komisij in evidence, ki jih vodijo izpitni centri. Ta pravilnik določa tudi program, po katerem se kandidat za člana izpitne komisije ali član izpitne komisije usposablja ter postopek preverjanja in ocenjevanja usposobljenosti za ocenjevanje kandidatov za voznike motornih vozil na izpitih.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ta pravilnik določa tudi postopke vozniškega izpita in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani izpitnih komisij v skladu z Direktivo Sveta z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (91/439/EGS) (UL L št. 237 z dne 24. 8. 1991, str. 1), Direktivo Sveta 97/26/ES z dne 2. junija 1997 o spremembi Direktive 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L št. 150 z dne 7. 6. 1997, str. 41), Direktivo Komisije 2000/56/ES z dne 14. septembra 2000 o spremembi Direktive Sveta 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 45) in Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18).«
2. člen
V 2. členu se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »kategorije A2, A oziroma BE«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priglasnici mora kandidat priložiti:
– zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za voznika motornih vozil tiste oziroma tistih kategorij za katere opravlja vozniški izpit (razen za kategorijo G);
– izjavo o plačilu stroškov izpita;
– evidenčni karton vožnje, iz katerega mora biti razvidno, da se je kandidat usposobil v skladu s predpisanim programom usposabljanja (razen za kategorijo G);
– potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči (razen za kategorije AM, F in G) oziroma o oprostitvi izpita iz prve pomoči, če nima vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ali DE.«
V drugem odstavku se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »kategorije A2, A ali BE«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »kategorije A2, A oziroma BE«.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo »oziroma za kategorijo A, če opravlja posebni praktični del izpita za vožnjo vozil kategorije A« črta.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »kategorije A2, A ali BE«.
6. člen
V sedmem odstavku 7. člena se besedilo », na njegovo zahtevo pa« nadomesti z besedo »in«.
7. člen
V prvem in tretjem odstavku 10. člena se besedilo »kategorije A« nadomesti z besedilom »kategorije A2, A oziroma BE«.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Kandidata, ki opravlja praktični del izpita ali opravlja posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2, A ali BE ocenjuje najmanj en član izpitne komisije, ki ga določi predsednik izpitne komisije. Kandidata za kategorije D1, D1E, D ali DE ocenjujeta najmanj dva člana izpitne komisije.
(2) Na praktičnem delu izpita iz kategorij AM, A1, A2, A, B1 in F ter na posebnem praktičnem delu vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije A2 oziroma A, spremlja član izpitne komisije kandidata v drugem vozilu avto šole, v kateri se je kandidat usposobil. Član izpitne komisije sme vodenje kandidata na izpitu prepustiti neposredno učitelju vožnje, ki ga spremlja na izpitu. Vodenje učitelj vožnje opravi po predhodnem napotku člana izpitne komisije preko prostoročne zveze za dvosmerno komunikacijo avtošole, v kateri se je kandidat usposobil.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme član izpitne komisije spremljati kandidata na vozilu s katerim se opravlja izpit, če je na vozilu dovolj sedežev za kandidata, učitelja vožnje ter člana izpitne komisije in so izpolnjeni vsi varnostni pogoji za spremljanje kandidata.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
Prvi odstavek 12. člena se črta.
10. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »A, B+E, F ali H« nadomesti z besedilom »AM, A1, A2, A, B1, BE ali F«.
V tretjem odstavku se besedilo »avto šola« nadomesti z besedo »kandidat.«
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vozila)
Praktični del izpita kandidati opravljajo z vozilom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Za kategorijo AM:
s kolesom z motorjem (mopedom) na dveh kolesih.
2. Za kategorijo A1:
z motornim kolesom, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja večjo od 120 ccm, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h.
3. Za kategorijo A2:
z motornim kolesom, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 400 ccm in močjo motorja najmanj 25 kW.
4. Za kategorijo A:
z motornim kolesom, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice z delovno prostornino motorja najmanj 600 ccm in močjo motorja najmanj 40 kW.
5. Za kategorijo B1:
s štirikolesom, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h.
6. Za kategorijo B:
z motornim vozilom, ki spada v to kategorijo, ki doseže hitrost najmanj 100 km/h, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži.
7. Za kategorijo C1:
z motornim vozilom kategorije C1, z največjo dovoljeno maso najmanj 4.000 kg, dolžine najmanj 5 m in ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina.
8. Za kategorijo C:
z motornim vozilom, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12.000 kg, dolžine najmanj 8 m in širine najmanj 2,40 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej ter z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10.000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.
9. kategorijo D1:
z motornim vozilom, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles in z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf).
10. Za kategorijo D:
z motornim vozilom, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles in z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf).
11. Za kategorijo BE:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B, če ta skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Priklopno vozilo mora biti sestavljeno iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je širok in visok vsaj toliko kot vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji kot vlečno vozilo, če je pogled nazaj iz vlečnega vozila mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg.
12. Za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije BE:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne sme presegati 4250 kg. Ta skupina vozil ne sme posegati v pravila o homologaciji vozil. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne sme presegati 4250 kg ob upoštevanju pravil o homologaciji vozil.
13. Za kategorijo C1E:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz motornega vozila kategorije C1, kateremu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Skupina vozil mora imeti dolžino najmanj 8 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji kot vlečno vozilo, če je pogled nazaj iz vlečnega vozila mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg.
14. Za kategorijo CE:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz motornega vozila kategorije C, kateremu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m ali s kombinacijo skupine vozil, ki je sestavljena iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Skupina vozil mora imeti najmanj 20.000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej in ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina, skupna masa skupine vozil mora biti najmanj 15.000 kg.
15. Za kategorijo D1E:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D1 (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Tovorni del priklopnika je sestavljen iz zaprtega dela, ki je najmanj dva metra širok in dva metra visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.
16. Za kategorijo DE:
s skupino vozil, ki je sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Tovorni del priklopnika je sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj dva metra širok in dva metra visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora biti opremljeno z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) ter s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.
17. Za kategorijo F:
s traktorjem, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(ugovor)
Načelnik upravne enote lahko pri presojanju ugovora kandidata zoper oceno na izpitu odloči tako da:
– potrdi oceno, če ugotovi, da je ocena izpita pravilna;
– spremeni oceno, če ugotovi, da je bila ocena izpita napačna;
– presodi, da se izpit ponovi, če ni mogoče ugotoviti ali je bila ocena izpita pravilna oziroma napačna.«
13. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidatu, ki iz upravičenega razloga ne pristopi k izpitu in o tem obvesti izpitno komisijo, dovoli predsednik izpitne komisije, da opravlja izpit kasneje in ga obvesti o datumu in kraju opravljanja izpita. Razlog je upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma, če je nastal kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu preprečil pristop k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. O upravičenosti razloga presoja predsednik izpitne komisije.«
V drugem odstavku se besedilo »se glede stroškov izpita šteje, kot da je izpit opravljal« nadomesti z besedilom »se izpit preloži, glede stroškov izpita pa se šteje, kot da je izpit opravljal«.
14. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.«.
15. člen
V 27. členu se besedilo »strokovno izpopolnjevanje« nadomesti z besedilom »redno strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje«.
16. člen
Naslov 6. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»6. USPOSABLJANJE IN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU«
17. člen
Za naslovom 6. poglavja se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu)
(1) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu obsega teoretični in praktični del.
(2) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(3) Program usposabljanja za kategorijo B iz vsebin splošnega dela programa usposabljanja v obsegu 40 pedagoških ur (pedagoška ura traja 45 minut) teoretičnega usposabljanja in 50 pedagoških ur iz vsebin praktičnega usposabljanja, se izvaja v pooblaščeni organizaciji za usposabljanje.
(4) Program usposabljanja za druge kategorije obsega 20 pedagoških ur teoretičnega usposabljanja in 25 pedagoških ur praktičnega usposabljanja, se izvaja v pooblaščeni organizaciji za usposabljanje.
(5) Za izvedbo praktičnega usposabljanja je izpitni center dolžan, kandidatu za člana izpitne komisije, omogočiti spremljanje izpitne vožnje v obsegu predvidenem s programom usposabljanja, člani izpitnih komisij pa so mu dolžni nuditi strokovno pomoč. Izpitni center kandidatu izda potrdilo o spremljanju na izpitnih vožnjah.
(6) Pooblaščena organizacija za izvajanje programa usposabljanja izda kandidatu za člana izpitne komisije, po opravljenem usposabljanju potrdilo, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika in je objavljeno skupaj z njim.«
18. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(pogoji za opravljanje preizkusa usposobljenosti za člana izpitne komisije)
(1) Preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: preizkus usposobljenosti) kategorije B sme opravljati kandidat, ki se je predhodno usposobil po programu usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in izpolnjuje pogoje, predpisane v drugem odstavku ter prvi, drugi in tretji alineji tretjega odstavka 173. člena ZVCP.
(2) Preizkus usposobljenosti za člana izpitne komisije za voznike motornih vozil drugih kategorij, sme opravljati kandidat, ki se je predhodno usposobil po programu usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in izpolnjuje pogoje, predpisane v drugem odstavku ter prvi in tretji alineji četrtega odstavka 173. člena ZVCP oziroma izpolnjuje pogoje predpisane v prvi alineji četrtega odstavka in petem odstavku 173. člena ZVCP.
(3) Preizkus usposobljenosti opravlja kandidat za člana izpitne komisije pred komisijo, ki jo določi minister, pristojen za notranje zadeve. Komisijo sestavljajo predsednik ter najmanj dva člana komisije.«.
19. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(priloge k priglasnici)
(1) Priglasnici za preizkus usposobljenosti mora kandidat za člana izpitne komisije priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 29. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, si komisija iz tretjega odstavka 29. člena tega pravilnika pridobi podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil po uradni dolžnosti.
(3) Dokazila, navedena v prvem in drugem odstavku tega člena se vložijo k izpitni dokumentaciji.«
20. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »(A, B, B + E, C, C + E, D, D + E)« nadomesti z besedilom »(A, B, BE, C, CE, D, DE)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Teoretični del preizkusa usposobljenosti se opravlja pisno in ustno in obsega znanje, ki je predpisano s Programom usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Teoretični in praktični del preizkusa usposobljenosti se ocenita z oceno »je opravil«, »ni opravil«. Če kandidat ni bil uspešen na pisnem ali na ustnem delu teoretičnega dela preizkusa se šteje, da preizkusa usposobljenosti ni opravil. Za oceno »je opravil« mora kandidat za člana izpitne komisije na teoretičnem delu preizkusa doseči najmanj 90% skupnega števila točk pri pisnem delu in 60% pri ustnem delu. Na praktičnem delu pa mora kandidat za člana izpitne komisije 90% izvesti naloge v skladu s temeljnim namenom in cilji usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki so opredeljeni v prilogi št. 8.«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kategorije:
– B velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije B1,
– A velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije AM, A1, A2,
– C velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije C1,
– D velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1,
– CE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije C1E,
– DE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije D1E.«.
21. člen
Za 34. členom se dodajo novi 34.a, 34.b, 34.c in 34.d člen, ki se glasijo:
»34.a člen
(pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja)
Program usposabljanja izvaja organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku in drugih predpisih in jo za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu z osmim odstavkom 173. člena ZVCP. Organizacijo izbere minister pristojen za notranje zadeve v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
34.b člen
(materialni pogoji)
Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa usposabljanja, določenega s tem pravilnikom, mora imeti:
– šolsko učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja z ločenimi sanitarnimi prostori v neposredni bližini šolskega prostora. Učilnica mora imeti na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine na udeleženca programa usposabljanja in najmanj 3 m2 delovne površine za predavatelja. Učilnica mora biti opremljena s pohištvom, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih;
– učne pripomočke, ki so: optični medij, ki omogoča prikaz stoječih in premikajočih se slik za prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil, šolsko tablo in vzorce evidenc, ki jih je v skladu z zakonom dolžna voditi avtošola;
– učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela programa usposabljanja (slikovne predstavitve in videoposnetki resničnih prometnih situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj oziroma nevarnosti v cestnem prometu), ki zajema vsebine, določene v programu usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu;
– ustrezno opremljeno neprometno površino, ki omogoča izvajanje vaj iz tehnike vožnje, ki so predpisane za izvajanje praktičnega dela vozniškega izpita. Vhod na neprometno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja;
– motorna vozila in dodatno opremo za tiste kategorije, za katere bo izvajala usposabljanje in so v skladu s predpisi, ki določajo vozila ter dodatno opremo za usposabljanje kandidatov za voznike v avtošoli.
34.c člen
(kadrovski pogoji)
Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa usposabljanja, ki je predpisan s tem pravilnikom, mora imeti za izvedbo predavanj in preverjanje usposobljenosti zaposlene delavce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja prometa, prava ali tehniških strok, najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti v cestnem prometu in veljavno vozniško dovoljenje za vse kategorije – za predavanje predpisov o varnosti cestnega prometa, predpisov o opravljanju vozniškega izpita in izdaji vozniških dovoljenj in predavanje posebnih vsebin teoretičnega dela za vse kategorije;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja psihologije, sociologije ali filozofije – za predavanje o osnovah psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja strojništva, prometa ali gradbeništva – za predavanje o poznavanju motornih vozil in cest ter vožnji v odnosu do okolja;
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja komunikologije ali slovenistike – za predavanje in preverjanje znanja o osnovah komuniciranja člana izpitne komisije;
– najmanj univerzitetno izobrazbo, izpit za člana izpitne komisije vseh kategorij in najmanj 10 let delovnih izkušenj pri ocenjevanju kandidatov na vozniškem izpitu – za izvajanje praktičnega dela programa usposabljanja.
34.d člen
(evidence)
(1) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja mora voditi evidenco o osebah, ki se usposabljajo po programu usposabljanja in o poteku usposabljanja in vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime osebe, ki se usposablja,
– naslov prebivališča,
– datum in kraj rojstva,
– številko potrdila o opravljenem programu usposabljanja,
– kategorije za katere se je oseba usposabljala,
– datum zaključka usposabljanja.
(2) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja vodi evidence z osebnimi podatki v zvezi z usposabljanjem, od vpisa osebe v program usposabljanja do zaključka usposabljanja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja vpisuje podatke v evidence po kronološkem zaporedju, pri čemer se predhodno vpisani podatki ne smejo v nobenem primeru zbrisati, zakriti ali popravljati. Spremembe podatkov, ki nadomestijo predhodne, se vpiše na način, ki omogoča preglednost in spremljanje vnesenih sprememb.
(4) Evidence o osebi, ki je zaključila usposabljanje, se ne smejo spreminjati in ni dovoljeno vanje posegati.
(5) Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa usposabljanja trajno hrani evidenco o osebah, ki se usposabljajo po programu usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in o poteku usposabljanja.
(6) Predavatelji in drugi delavci organizacije, pooblaščene za izvajanje programa usposabljanja so odgovorni za posamezna opravila in naloge v zvezi z evidencami, za katere so pooblaščeni s strani odgovorne osebe organizacije pooblaščene za izvajanje programa usposabljanja.«.
22. člen
Priloga št. 3 pravilnika se nadomesti z novo prilogo št. 3.
Priloga št. 7 se nadomesti z novo prilogo št. 7.
Za prilogo št. 7 se dodata novi prilogi št. 8 in št. 9.
Priloge št. 3, 7, 8 in 9 so objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vozila, s katerimi opravljajo kandidati praktični del izpita kategorije A1, A2 oziroma A, ki niso v skladu z določbami 2., 3. in 4. točke novega 15. člena pravilnika, je treba prilagoditi navedenim določbam do 19. januarja 2013. Do takrat se lahko uporabljajo vozila, ki so v skladu s 1. in 2. točko 15. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06).
Vozila, s katerimi opravljajo kandidati praktični del izpita kategorije BE, C, CE, D, DE, D1 oziroma D1E, ki niso v skladu z določbami 8., 9., 10., 11., 14., 15. in 16. točke novega 15. člena pravilnika, je treba prilagoditi navedenim določbam do 19. januarja 2017. Do takrat se lahko uporabljajo vozila, ki so v skladu s 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko 15. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06).
24. člen
Obrazec iz priloge št. 3 tega pravilnika se začne uporabljati najkasneje dve leti od dneva uveljavitve tega pravilnika, do takrat se potrdilo izda na obrazcu, kot je določen s prilogo št. 3 Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/159-2005 (1331-04)
Ljubljana, dne 27. junija 2008
EVA 2008-1711-0014
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost