Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica, stran 9453.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07).
2. člen
V 4. členu odloka se črta drugi odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
»(2) Če je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v preteklosti že vlagal v komunalno infrastrukturo, mora predložiti potrdilo Krajevne skupnosti v kateri je sodeloval pri investiciji. Pretekla vlaganja v komunalno infrastrukturo se upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka, če zavezanec k vlogi za odmero priloži potrdilo pristojne Krajevne skupnosti o njegovih dosedanjih vlaganjih, kot tudi vlaganjih prejšnjih lastnikov nepremičnine, na kateri se odmerja komunalni prispevek. Za zmanjšanje plačila se štejejo vlaganja, ki so skladna z definicijo skupnih stroškov v 3. členu Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica.«
3. člen
V 5. členu odloka se črta šesti odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
»(6) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji enačbi:
KP = ((D(pi) x C(pi) x površina parcele + D(ti) x C(ti) x neto tlorisna površina x K(dej)) x i) x K(olaj)
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
D(pi)   – delež površine parcele pri izračunu (0,7)
C(pi)   – cena opremljanja glede na površino parcele
D(ti)   – delež neto tlorisne površine pri izračunu
     (0,3) (min. 0,3, max. 0,7; Dpi + Dti = 1)
C(ti)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno
     površino stavbe
K(dej)  – faktor dejavnosti
K(olaj)  – faktor olajšave iz 8. člena, če ni olajšave,
     je ta faktor enak 1
i     – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo
     o vsebini programa opremljanja zemljišč
     za gradnjo
Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.«
4. člen
V 8. členu odloka se v prvem odstavku za tekstom »se višina komunalnega prispevka« doda naslednje besedilo »za gradnjo stanovanjske hiše«, tako da se v celoti glasi:
»(1) Za mlade družine, za kar se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen pred izdajo odločbe o komunalnem prispevku, in mladim investitorjem (starost do 35 let) se višina komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 11. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave (Kolaj) 0,5.«
V 8. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za kmete, kot to določa Zakon o kmetijskih zemljiščih – (ZKZ) (Uradni list RS, št. 55/03) v svojem 24. in 111. členu, ki gradijo kmetijski objekt, kateri se uvršča po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) v podrazred 12712 Stavbe za rejo živali, razreda 127 Druge nestanovanjske stavbe, se višina komunalnega prispevka dodatno zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 11. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave (Kolaj) 0,7.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2008
Sevnica, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost