Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3004. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje, stran 9442.

Na podlagi 46. člena Zakona o Prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni vestnik slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 in 34/07) je župan Občine Prevalje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje
I.
Temeljne ugotovitve
Občina Prevalje je v letu 2006 skladno s takrat veljavnim Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08-popr./2003, v nadaljevanju ZUreP-1) pričela s postopkom priprave obveznih strokovnih podlag za Strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO). Izdelane sta bili naslednji strokovni podlagi: Analiza stanja in teženj v prostoru in Analiza razvojnih možnosti v občini. Posebej je bila izdelana strokovna podlaga za poselitev (za vsako naselje posebej). Izdelane strokovne podlage so bile javno predstavljene na občini. Formalne aktivnosti v zvezi s postopkom Strategije prostorskega razvoja občine se še niso pričele.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje
Postopek za sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje (v nadaljevanju OPN) se nadaljuje v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljnjem ZPNačrt). OPN se pripravi in sprejme kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. Vsebine, ki so po ZUreP-1 ustrezale SPRO, se obravnavajo kot strateški del OPN. Urbanistični načrt se pripravi za območje mesta Prevalje in naselja Leše in Šentanel. V postopku priprave OPN bodo obravnavane tudi vse prispele pobude občanov, pravnih oseb in zainteresirane javnosti v zvezi z urejanjem in rabo prostora.
Izhodišča in vsebina OPN Prevalje, ki bo obsegal strateški in izvedbeni del:
– strateško obsegajo: izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja in gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij vključno z razpršeno gradnjo, usmeritve za razvoj poselitve in prenovo, razvoj v krajini, določitev namenske rabe zemljišč in določanje prostorskih izvedbenih pogojev.
– izvedbeno obsegajo: območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje in območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Izdela se tudi Urbanistični načrt za vodilno naselje Prevalje in naselji Leše in Šentanel.
III.
Območje občinskega prostorskega načrta
OPN se izdela za celotno območje Občine Prevalje.
IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za pripravo OPN temeljijo na že izdelanih strokovnih podlagah, ki so bile pripravljene posebej za SPRO. Pripravljavec lahko pridobi še dodatne strokovne preveritve, če bi se v postopku priprave OPN izkazalo, da je potrebno katera izhodišča (strateško ali tematsko) podrobneje preveriti.
V.
Roki za pripravo OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora bo potekala priprava OPN po priloženem terminskem planu. Če bo potrebno, se bo vzporedno s pripravo OPN izvajal postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek sprejemljivosti izvedbe OPN po ZON-B.
+-----------------------------------------+--------------------+
|Faza                   |Rok         |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sklep župana o začetku priprave OPN   |julij 2008     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava osnutka OPN           |oktober 2008    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic            |november 2008    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava okoljskega poročila       |december 2008    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava OPN |januar 2009     |
|in okoljskega poročila          |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb  |februar 2009    |
|iz javne razgrnitve in javne obravnave  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava predloga OPN          |april 2009     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja    |junij 2009     |
|prostora k predlogu OPN in pridobitev  |          |
|odločbe o sprejemljivosti vplivov na   |          |
|okolje                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje |julij 2009     |
|in prostor o potrditvi OPN        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem odloka o OPN na občinskem svetu |avgust 2009     |
|in objava v uradnem glasilu       |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti na osnutek OPN in mnenje k predlogu OPN so:
1. Ministrstvo RS za okolje in prostor, Direktorat za prostor
2. Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje
3. Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami
4. Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
5. Ministrstvo RS za promet, Direktorati za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo
6. Ministrstvo RS za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize
7. Ministrstvo RS za obrambo
8. Ministrstvo RS za zdravje
9. Ministrstvo RS za šolstvo in šport
10. Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
11. Ministrstvo RS za kulturo
12. Ministrstvo RS za javno upravo
13. Ministrstvo RS za gospodarstvo
14. Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve
15. Ministrstvo RS za zdravje
16. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
17. DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj omrežja avtocest;
18. Telekom Slovenije d.d., Maribor
19. ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Ljubljana
20. Elektro Celje, Celje
21. Zavod RS za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
22. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
23. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor
24. RRA Koroška d.o.o., Dravograd
25. Javno komunalno podjetje LOG; Ravne na Koroškem
26. Koroška ribiška družina, Dravograd
27. Lovska družina JAMNICA, Prevalje
28. Občina Prevalje poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave ...) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPN
Finančna sredstva za pripravo OPN Prevalje zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna Občine Prevalje za leti 2008 in 2009.
VII.
Objava
Sklep o pripravi OPN se objavi v uradnem glasilu (Uradni list Republike Slovenije) in na spletnih straneh občine (http://www.prevalje.si).
Posreduje se Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam v Republiki Sloveniji.
Št. 3500-0002/2008-10
Prevalje, dne 1. julija 2008
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost