Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2990. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO«, stran 9410.

V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07), 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008, Občinski svet Občine Metlika na 13. redni seji dne 24. 4. 2008 in Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi ime in sedež organa, razmerje do občin soustanoviteljic, njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič ustanovijo organ skupne občinske uprave »medobčinska inšpekcija in redarstvo« za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani imenujejo in razrešujejo predstojnika organa skupne občinske uprave (vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva), sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinske inšpekcije in redarstva, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske inšpekcije in redarstva.
O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo župani soglasno.
Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za zagotavljanje nalog skupne občinske uprave župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor.
II. SEDEŽ
3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je »MEDOBČINSKA INŠPEKICJA IN REDARSTVO«.
Sedež medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Črnomelj na naslovu: Trg svobode 3, Črnomelj.
Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«, ob spodnjem robu pa »občin Bele krajine«, v notranjem krogu je napis »Trg svobode 3, Črnomelj«.
III. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Medobčinska inšpekcija in redarstvo se s tem odlokom določi kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic in opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in na področjih, za katera so pooblaščeni z zakonom.
Svoje naloge opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Medobčinska inšpekcija in redarstvo je organizirana kot enovit organ in izvaja naloge v posamezni občini ustanoviteljici v obsegu glede na delež prebivalcev oziroma glede na dogovor iz drugega člena tega odloka.
5. člen
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti. Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi občinski inšpektorji skladno z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
Občinsko redarstvo v okviru in skladno z zakoni ali občinskimi predpisi občin ustanoviteljic, ki določajo delovno področje in naloge občinskega redarstva in z občinskimi programi varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo. Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja medobčinske inšpekcije in redarstva in občinski redarji.
Zaposleni v medobčinski inšpekciji in redarstvu, ki kot pooblaščene osebe opravljajo naloge občinskega redarstva in občinskega inšpektorja, so pooblaščeni za vodenje postopka pred prekrškovnim organom in v njem odločati skladno z zakonom, odlokom ali drugim podzakonskim aktom. Za vodenje postopka o prekršku, izdajo plačilnega naloga ali odločbe o prekršku morajo pooblaščene uradne osebe izpolnjevati pogoje, ki so določeni z zakonom o prekrških.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji vsa pooblastila, pravice in dolžnosti po zakonu o inšpekcijskem nadzoru.
Občinski inšpektorji lahko poleg nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju nadzora imajo inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z zakonom in namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
– izreči globo,
– naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je skladno z zakonom pooblaščen.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja,
– pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,
– podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu,
– o tem poročati županu občine, na območju katere je kršen predpis.
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.
7. člen
V okviru in v skladu z zakonom o občinskem redarstvu, drugimi zakoni in občinskimi predpisi ter občinskimi programi varnosti, medobčinska inšpekcija in redarstvo na področju redarstva skrbi za javno varnosti in javni red na območju občin ustanoviteljic in je pristojna:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in občinske ceste zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– vzdrževati javni red in mir ter
– izvajati druge naloge, za katere jo pooblašča zakon ali občinski predpis.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
Pri opravljanju nalog ima občinski redar naslednja pooblastila:
– opozorilo,
– ustna odredba,
– izreči globo na kraju samem,
– ugotavljanje istovetnosti,
– varnostni pregled osebe,
– zaseg predmetov,
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (prisilna sredstva).
Za izvajanje pooblastil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.
8. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa Medobčinska inšpekcija in redarstvo kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinska inšpekcija in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v medobčinski inšpekciji in redarstvu odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve predstojnika medobčinske inšpekcije in redarstva pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski inšpekciji in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen
Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva je predstojnik medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva je uradnik na položaju.
10. člen
Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske inšpekcije in redarstva v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva predstavlja in zastopa medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske inšpekcije in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske inšpekcije in redarstva.
Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva ob soglasju vseh županov občin ustanoviteljic sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski inšpekciji in redarstvu ter v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, po pooblastilu županov lahko odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v medobčinski inšpekciji in redarstvu.
11. člen
Predstojnik medobčinskega inšpektorata in redarstva pripravlja letno poročilo o delu ter ga nato predstavi na občinskih svetih občin ustanoviteljic ob zaključnem računu.
12. člen
Občina, v kateri ima medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence medobčinske inšpekcije in redarstva status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva na podlagi njegovega pooblastila.
IV. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo medobčinske inšpekcije in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
Občina Črnomelj 54,48%,
Občina Metlika 31,22%,
Občina Semič 14,30%.
V razmerju iz prejšnjega odstavka se določi tudi letni program dela za posamezno občino ustanoviteljico, razen če je v dogovoru iz 2. člena drugače določeno.
Občine ustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potrjenega letnega finančnega načrta na račun sedežne občine skladno z dogovorom 2. člena.
14. člen
Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotovi sedežna občina.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske inšpekcije in redarstva, naroči za račun skupnega organa občin ustanoviteljic v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija, ki jo vodi predstojnik skupnega organa. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške opravljanja administrativnih in strokovnih nalog za inšpektorat, si občine ustanoviteljice medobčinske inšpekcije in redarstva delijo v razmerju iz prejšnjega člena.
15. člen
Medobčinska inšpekcija in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt medobčinske inšpekcije in redarstva, ki ga na predlog predstojnika medobčinske inšpekcije in redarstva določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za medobčinsko inšpekcijo in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske inšpekcije in redarstva je informativna priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske inšpekcije in redarstva je njen predstojnik.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske inšpekcije in redarstva tako, da svojo namero najpozneje 6 mesecev pred iztekom koledarskega leta pisno poda županom soustanoviteljic.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica ob koncu koledarskega leta in ko poravna vse obveznosti do medobčinske inšpekcije in redarstva.
17. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določijo župani kadrovski načrt in v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujejo predstojnika medobčinske inšpekcije in redarstva.
Predstojnik medobčinske inšpekcije in redarstva sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski inšpekciji in redarstvu najkasneje v tridesetih dneh po imenovanju.
18. člen
Medobčinska inšpekcija in redarstvo prične z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri je sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame medobčinska inšpekcija in redarstvo javnega uslužbenca, zaposlenega v občinski upravi Občine Črnomelj, ki je razporejen na delovna mesto inšpektor, katerega dela in naloge na podlagi tega odloka prevzame medobčinska inšpekcija in redarstvo.
Javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka se izda odločba v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinski inšpekciji in redarstvu in se mu v podpis predloži pogodba o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnemu uslužbencu ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki ga je imel v občinski upravi Občine Črnomelj.
19. člen
Do sprejema občinskih programov varnosti skladno z Zakonom o občinskem redarstvu opravlja vse z zakonom določene naloge in pooblastila občinskega redarja policija.
20. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi skupnega organa, če sklep o tem sprejeme občinski svet občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice oziroma njihovi občinski sveti. V tem primeru se ustrezno korigira razmerje financiranja iz tega odloka.
21. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v Uradnem listu RS, v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/97) in Odlok o komunalnem nadzoru v občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-2/2007
Črnomelj, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
Št. 061-2/2008
Metlika, dne 24. aprila 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
Št. 032-14/2007
Semič, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost