Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2958. Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod), stran 9237.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod)
Razglašam Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-13
Ljubljana, dne 4. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O ENKRATNEM POKOJNINSKEM DODATKU (ZEPokDod)
1. člen
(namen zakona)
S tem zakonom se zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin ureja izplačilo enkratnega pokojninskega dodatka, upravičenci, znesek in rok za izplačilo.
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenke oziroma upravičenci (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do enkratnega pokojninskega dodatka so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalke oziroma uživalci (v nadaljnjem besedilu: uživalci) pokojnin po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odločba US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), uživalci državnih pokojnin po ZPIZ-1, uživalci starostnih oziroma družinskih pokojnin po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) in uživalci pokojnin po mednarodnem sporazumu ter uživalci dodatkov k pokojninam po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08 – ZVarDod), uživalci po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo), katerih pokojnina, izplačana za mesec julij 2008 oziroma osnova, uporabljena za odmero dodatka k pokojnini v tem mesecu, je znašala 500,00 eurov ali manj.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uživalci delne in polovice pokojnine po ZPIZ-1 niso upravičeni do izplačila enkratnega pokojninskega dodatka po določbah tega zakona.
3. člen
(določitev zneska)
(1) Upravičenci prejmejo enkratni pokojninski dodatek, ki znaša:
– 150 eurov k pokojnini v znesku, ki je enak ali nižji od 403,63 eurov,
– 100 eurov k pokojnini v znesku od 403,64 do 450,00 eurov in
– 80 eurov k pokojnini v znesku od 450,01 do 500,00 eurov.
(2) Uživalcem pokojnin v sorazmernem delu se izplača enkratni pokojninski dodatek v sorazmernem delu, določenem za odmero pokojnine.
4. člen
(rok za izplačilo)
Enkratni pokojninski dodatek izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije skupaj z izplačilom pokojnin za mesec avgust 2008.
5. člen
(sredstva za izplačilo)
Sredstva za izplačilo enkratnega pokojninskega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.
6. člen
(vpliv na pravico do varstvenega dodatka)
Enkratni pokojninski dodatek, izplačan po določbah tega zakona, se ne šteje v dohodkovni cenzus za priznanje pravice do varstvenega dodatka po predpisih o varstvenem dodatku.
7. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/08-11/1
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EPA 2120-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost