Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2930. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica, stran 9182.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 11. redni seji dne 20. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje Občinske uprave Občine Osilnica (v nadaljevanju: občinska uprava),
– način vodenja občinske uprave,
– naloge, pooblastila in odgovornosti tajnika občinske uprave.
Občinska uprava neposredno izvaja upravne in druge naloge Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine,
– občinska uprava: občinska uprava je enovit organ, ki je ustanovljena za opravljanje upravnih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občine,
– predstojnik občinske uprave: predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira delo občinske uprave,
– tajnik občinske uprave: tajnik občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave,
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.
4. člen
Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih s tem odlokom.
Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta Občine Osilnica, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.
5. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma
– na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in tajnik občinske uprave. Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi.
Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in drugimi institucijami.
7. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Osilnica ustanovi enotni organ: Občinska uprava Občine Osilnica, s sedežem Osilnica 11, 1337 Osilnica.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi en ali več organov skupne občinske uprave.
8. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave. V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občinske uprave.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in za opravljanje drugih nalog z delovnih področij pooblasti podžupana, tajnika občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
9. člen
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
10. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
11. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali tajnika občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
12. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
13. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:
– splošnih in kadrovskih zadevah,
– normativno pravnih zadevah,
– upravnih zadevah,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– gospodarskih javnih služb in gospodarske infrastrukture,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– inšpekcijskega nadzorstva ter
– druge naloge iz pristojnosti občine.
14. člen
Delovno področje občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine.
15. člen
Za izvajanje nalog vezanih na župana občine se lahko ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupana,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– zagotavljanje celostne podobe občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi,
– urejanje spletne strani občine,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana in podžupana ter
– opravlja druge naloge po odredbah župana.
V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.
Kabinet vodi župan.
IV. JAVNI USLUŽBENCI
16. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
17. člen
Položaj, na katerih se opravljajo naloge vodenja občinske uprave je tajnik občinske uprave.
Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
18. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Tajnika občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
19. člen
Tajnik občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
20. člen
Tajnik občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
Tajnik občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– vodi projekte posebnega pomena za občino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila,
– načrtuje, organizira, izvaja in spremlja naloge s področja zaščite in reševanja ter obrambnih priprav,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Mandat tajnika občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
21. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti. Strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela in biti morajo lojalni do Občine Osilnica kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 60/99).
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0002/2008
Osilnica, dne 20. junija 2008
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost