Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled, stran 9135.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB1, 86/04) je Občinski svet Občine Bled na 11. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled (Uradni list RS, št. 23/97, v nadaljevanju Odlok).
2. člen
V Odloku se 11. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
85.100 Predšolska vzgoja
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Zavod opravlja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o vrtcih in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolska vzgoja se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
3. člen
Spremenita se drugi in četrti odstavek 16. člena tako, da se na novo glasita:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda.«
4. člen
Spremeni se deveta alineja 17. člena tako, da se na novo glasi:
»– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,«
Doda se nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se črta besedilo: », ki se volijo iz posameznih enot zavoda«.
6. člen
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedilo: »(po posameznih enotah vrtca)« in v nadaljevanju: »(izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev).«.
7. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo: »(iz posameznih enot vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev)«, »(posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev)« in v nadaljevanju »(iz iste enote vrtca oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci)«.
8. člen
V tretjem odstavku 24. člena se doda nova osemnajsta alinea, ki se glasi:
»– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca.«.
Dosedanja osemnajsta alinea postane devetnajsta alinea.
9. člen
Spremeni se celotni 25. člen Odloka, tako da se na novo glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom. Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima vrtec sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če lokalna skupnost in svet staršev ne dasta mnenja v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
V tretjem odstavku 27. člena se črta besedilo: », potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.« in se doda:
»Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.«
11. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo: »razen matične enote«.
12. člen
V prvem odstavku 32. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.«.
V četrtem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;«.
13. člen
Določbi 4. in 8. člena tega odloka, ki se nanašata na samoevalvacijo vrtca se začneta uporabljati, ko pristojni minister sprejme merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2008
Bled, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost