Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2931. Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni, stran 9184.

Na podlagi 75. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadalj.: ZPN) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejema
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni
1. člen
(1) S tem sklepom župan Občine Postojna določa postopek nadaljevanja priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 45/05) kot postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni (v nadalj. OPPN S5 in P3).
(2) Priprava OPPN S5/P3 je nadaljevanje postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 45/05), ki ga je Občina Postojna pričela zaradi urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter umeščanja prostorskih ureditev za šport in rekreacijo.
(3) Občina Postojna je v skladu z ZPN začela s pripravo Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 45/05) s sprejemom Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 72/07) – v nadalj.: Osnovni Sklep, ki ga s tem sklepom zaradi potrebe po podrobnejšem načrtovanju prostorskih ureditev in usklajevanja interesov v območju urejanja OPPN S5 in P3 spreminja in dopolnjuje.
2. člen
Spremeni in dopolni se 1. poglavje z naslovom OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Osnovnega Sklepa in sicer se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Občinski podrobni prostorski načrt S5 in P3 se pripravlja na pobudo Občine Postojna in zunanjih pobudnikov na delu območji S5 in P3, v območju funkcionalnih enot P7/S4/8 (S5-P3-SD3), P7/S4/3 (S5-P3-S1) in P7/P1/5 (S5-P3-Z1), z namenom določiti pogoje in rešitve za umeščanje objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju vzgoje in šolstva ter prostorskih ureditev za šport in rekreacijo na prostem in za potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 2. poglavje z naslovom OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV Osnovnega Sklepa in sicer se spremeni:
1. Naslov poglavja tako, da se glasi:
»OBMOČJE UREJANJA«.
2. Spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Območje S5 in P3 omejuje na zahodni strani Ljubljanska cesta, na južni Kolodvorska cesta, z zahodne strani železniška proga in s severne vojaško območje – P19/PN1/1. Območje leži na reliefno razgibanem terenu. Prostorske ureditve, ki so predmet OPPN S5 in P3, bodo umeščene v območja P7/S4/8 (S5-P3-SD3), P7/S4/3 (S5-P3-S1) in P7/P1/5 (S5-P3-Z1), ki ležijo v osrednjem delu območja S5 in P3, med Ljubljansko cesto in železniško postajo.
Obravnavano območje OPPN S5 in P3 obsega približno 9,5 ha in zajema zemljišče parcele št.: 1864/29, 1864/30, 1864/38, 1869/4, 1870/14, 1874/4, 1874/5, 2332/1, 2333/1, 2333/3, 2333/5, 2338/10, 2338/14, 2338/15, 2338/16, 2338/19, 2338/2, 2338/21, 2338/22, 2338/23, 2338/24, 2338/3, 2338/30, 2338/31, 2338/32, 2338/33, 2338/34, 2338/35, 2338/36, 2338/7, 2338/8, 2345/0, 2346/1, 2346/3, 2346/4, 2346/5, 2346/6, 2346/7, 2346/8, 2349/1, 2349/2, 2349/4, 2349/5, 2350/1, 2350/2, 2350/3, 2351/10, 2351/11, 2351/12, 2351/18, 2351/19, 2351/2, 2351/20, 2351/21, 2351/22, 2351/25, 2351/26, 2351/27, 2351/27, 2351/29, 2351/30, 2351/31, 2351/32, 2351/33, 2351/34, 2351/35, 2351/36, 2351/37, 2351/38, 2351/39, 2351/5, 2351/6,2351/7, 2351/8, 2351/9, 2353/1, 2353/2, 2354/1, 2354/2, 2357/1, 2358, 2359/10, 2359/2, 2359/5, 2359/6, 2359/7, 2359/8, 2359/9, 2362/2, 2362/4, 2362/5, 2362/6, 2366, 2369/3, 2373/1, 2373/2, 2384, 2415/1, 2415/2, 2416/1, 2416/10, 2416/2, 2416/8, 2416/9, 2419/4, 2475/11, 2475/12, 2475/16 – del, 2475/17, 2475/18, 2475/3, 2475/33, 2475/34, 2475/35, 2475/44, 2475/51, 2475/52, 2475/53, 2475/54, 2475/58, 2475/6, 2475/78, 2475/79, 2475/80, 2475/81, 2475/82, 2475/9, 2611/1, 2611/11, 2611/12, 2611/13, 2611/14, 2611/15, 2611/16, 2611/17 – del, 2611/18 – del, 2611/26, 2611/27, 2611/28, 2611/31, 2611/40 – del, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/4, 2338/25, 2475/83, 2475/84, 2357/6 – del, 2407/5 – del, 2406/18, 2406/19, 2362/3, 3061, 2449/17 – del, vse k.o. Postojna.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 4. poglavje z naslovom ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN Osnovnega Sklepa in sicer se spremeni celotno poglavje tako, da se glasi:
»Postopek priprave in sprejem OPPN S5 in P3 bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---------------------------+----------------------------------+
|Faze v postopku      |Pričetek/Konec          |
+---------------------------+----------------------------------+
|Objava sklepa o pripravi  |julij 2008            |
|OPPN S5 in P3       |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Priprava osnutka OPPN S5 in|avgust 2008            |
|P3             |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev|september 2008          |
|urejanja prostora in    |                 |
|Obvestila MOP ali je    |                 |
|potrebno izvesti celovito |                 |
|presojo vplivov na okolje |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Priprava dopolnjenega   |oktober 2008           |
|osnutka OPPN S5 in P3   |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna |november in december 2008     |
|obravnava         |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Opredelitev občine do   |januar 2009            |
|stališč, pripomb in    |                 |
|predlogov         |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Priprava predloga OPPN S5 |februar 2009           |
|in P3           |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev |marec 2009            |
|urejanja prostora in    |                 |
|potrdila MOP o       |                 |
|sprejemljivosti vplivov na |                 |
|okolje           |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Priprava usklajenega    |april 2009            |
|predloga OPPN S5 in P3   |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN |april/maj 2009          |
|S5 in P3 na občinskem svetu|                 |
+---------------------------+----------------------------------+
5. člen
Spremeni in dopolni se 5. poglavje z naslovom NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA Osnovnega Sklepa in sicer se spremeni
1. Naslov poglavja tako, da se glasi:
»NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI OPPN S5 in P3«.
2. Spremeni celotno poglavje tako, da se glasi:
»Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
– Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna,Vojkova ulica 9, Postojna,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.«
6. člen
Spremeni in dopolni se 6. poglavje z naslovom OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE Osnovnega Sklepa in sicer se spremeni celotno poglavje tako, da se glasi:
»Sredstva za pripravo OPPN S5 in P3 zagotovijo v sorazmernem deležu Občina Postojna in zunanji pobudniki za sprejem OPPN S5 in P3. Podrobneje se medsebojna razmerja med zunanjimi pobudniki za sprejem OPPN S5 in P3 in občino Postojna opredelijo v posebni pogodbi o sofinanciranju.«.
7. člen
Ta sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta S5 in P3 v Postojni začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna ter pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2007
Postojna, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost