Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2956. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009, stran 9231.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji dne 26. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/07, 36/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/podskupina kontov         |  Sprememba 2009 v|
|                     |        EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI          |   17.446.609,16|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   11.135.479,72|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |700 davki na dohodek in dobiček  |    9.094.532,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |703 davki na premoženje      |    1.472.910,92|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |704 domači davki na blago in   |     568.036,80|
|    |storitve             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    2.231.883,46|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |710 udeležba na dobičku in    |     865.398,63|
|    |dohodki od premoženja       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |711 takse in pristojbine     |     22.636,30|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |712 denarne kazni         |     17.677,51|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |713 prihodki od prodaje blaga in |     28.174,94|
|    |storitev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki    |    1.297.996,08|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     725.678,22|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |720 prihodki od prodaje osnovnih |     695.678,22|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |722 prihodki od prodaje zemljišč |     30.000,00|
|    |in neopredmetenih osnovnih    |          |
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |    1.450.986,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |730 prejete donacije iz domačih  |     45.653,00|
|    |virov               |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |731 prejete donacije iz tujine  |    1.405.333,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    1.902.581,76|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |740 transferni prihodki iz drugih |    1.902.581,76|
|    |javnofinančih institucij     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI          |   17.441.476,52|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |    2.606.184,25|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |400 plače in drugi izdatki    |     630.875,13|
|    |zaposlenim            |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za   |     101.515,10|
|    |socialno varnost         |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |402 izdatki za blago in storitve |    1.768.245,45|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |403 plačila domačih obresti    |      1.170,38|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |409 sredstva, izločena v rezerve |     104.378,19|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |    5.026.571,46|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |410 subvencije          |     165.681,37|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |411 transferi posameznikom in   |    2.428.061,00|
|    |gospodinjstvom          |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |412 transferi neprofitnim     |     460.135,28|
|    |organizacijam           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi |    1.972.693,81|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    8.800.350,72|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih   |    8.800.350,72|
|    |sredstev             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    1.008.370,09|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |431 investicijski transferi fiz. |     724.400,09|
|    |in prav. osebam, ki niso     |          |
|    |proračunski uporabniki      |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |432 investicijski transferi    |     283.970,00|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –      |      5.132,64|
|    |PRIMANJKLJAJ           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN   |        0,00|
|    |PRODAJA KAP. DELEŽEV       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0,00|
|    |PRODAJA KAP. DELEŽEV       |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |751 prodaja kapitalskih deležev  |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |441 povečanje kapitalskih deležev |        0,00|
|    |in naložb             |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |        0,00|
|    |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA          |      5.132,64|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |      5.132,64|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |550 odplačilo domačega dolga   |      5.132,64|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |      5.132,64|
|    |NA RAČUNIH            |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE         |     –5.132,61|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE         |        0,00|
+-------+----------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |        0,00|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA      |          |
+-------+----------------------------------+-------------------+
                               «.
Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
V 5. členu se doda nov peti odstavek, tako da se glasi:
»Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31. 7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna lahko obravnava na prvi popočitniški seji.«
Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 5. člena ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost