Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F), stran 9062.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06 in 58/07) se v 3. členu besedilo:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo
Skrajšano ime: UM FK
Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30«
spremeni tako, da se glasi:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30«.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– P 85.422 visokošolsko izobraževanje,
– P 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– znanstveno-raziskovalno dejavnost:
– M 72 znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– umetniška dejavnost:
– R 90.01 umetniško uprizarjanje,
– R 90.02 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– R 90.03 umetniško ustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– L 68.2 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
3. člen
V 7. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja:
– R 91.011 dejavnost knjižnic in
– druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski domovi opravljajo
– I 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve in
– druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
4. člen
V 12. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/15
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 2071-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost